Целевата помощ за отопление се увеличава на 361 лева

Крайният срок за подаване на документите е 31-ви октомври

Целевата помощ за отопление се увеличава от 65,72 лева на 72,20 лева месечно и става 361 лева за целия сезон от 1 ноември до 31 март. Това е предвидено в проекта за изменение на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика, съобщават от ведомството.

Във връзка с новите цени на електроенергията от 1 октомври 2014 година целевата помощ за отопление се повишава с 9,86%. Целта е да се подпомогнат най-уязвимите социални групи, които са включени в програмата за целево енергийно подпомагане. С промените в наредбата месечният размер на помощта ще се определя на база левовата равностойност на 385 квтч електроенергия, от които 280 квтч дневна и 105 квтч нощна електроенергия, по осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битов потребител към 31 октомври. За увеличението на целевата помощ за отопление ще са необходими допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. в размер на 3 788 100 лв.Разликата между досегашния и новия размер на помощта ще се изплати през декември 2014 г. от Агенцията за социално подпомагане (АСП) чрез дирекциите „Социално подпомагане”.

По данни на АСП към 10.10.2014 г. подадените молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление са 261 638. Издадени са 204 377 заповеди за отпускане на помощта. Към 30.09.2014 г. за целеви помощи за отопление са изплатени 18 251 594 лв. за 139 662 лица и семейства. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - от 1 ноември 2014 г. до 31 март 2015 г. Изплащането се извършва на два транша - за месеците ноември и декември 2014 г. не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта. До 31 януари 2015 г. ще се преведат парите за месеците януари, февруари и март.

Крайният срок за подаване на молби в дирекциите „Социално подпомагане“ е 31 октомври 2014 г. Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"