Одобрен е нов проект на Община Плевен по "Красива България"

Проектът е на стойност 122 431 лева и е за ремонт на сграда

В изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и в съответствие с Националната карта на резидентните и съпъстващите социални услуги, Община Плевен изгради 6 центъра за настаняване от семеен тип за 84 деца и младежи, изведени от специализирани институции, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”.

В рамките на втори проект, озаглавен „Предоставяне на социални услуги в общността в 6 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, изведени от специализирани институции”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, започна извеждането на деца и младежи от специализирани институции, съобщават от местната администрация.

Извън шестте центъра те ще получават три съпътстващи социални услуги - „Дневен център за деца с увреждания”, „Дневен център за възрастни с увреждания” и „Център за социална рехабилитация и интеграция”.

Повече от една трета от децата ще посещават почасово „Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания”, поради което Агенцията за социално подпомагане увеличи капацитета на звеното от 30 на 50 разкрити места и персонал от 9 на 15 служители.

Това е една от ключовите съпътстващи услуги на шестте нови центрове за настаняване от семеен тип и като цяло за успеха на процеса на деинституционализация в региона.

Центърът се помещаваше в сграда със 54 кв.м. площ на ул. „Белмекен” №11, състояща се от 2 помещения за индивидуална работа, административен офис, приемна и санитарен възел, които са крайно недостатъчни и не отговарят на изискванията на Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” на Агенцията за социално подпомагане.

Поради тази причина със свое Решение №888/19.12.2013 г. Общинският съвет - Плевен, премести Центъра в подходяща сграда с площ 264 кв. м, находяща се в гр. Плевен, част от първи етаж на вход „В” от жилищен блок на ул. „Даскал Димо” №7, която обаче се нуждае от извършване на основен ремонт, за да бъде пригодена за функциониране на социалната услуга. Община Плевен разработи проект за преустройство и ремонт на обекта на стойност 122 431 лв., който беше одобрен по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” на Проект „Красива България” 2015 г.

Тази седмица стартира обществена поръчка за избор на фирма изпълнител, която точно за 92 дена трябва да приключи ремонта.

Функционалното разпределение на новите 15 помещения е следното: приемна с пряк достъп до всички останали помещения, офис „Директор”, офис „Социални работници”, офис „Психолог”, офис „Педагози”, офис „Логопеди”, Зала „Двигателна активност”, Зала „Групова работа/Игрови занимания”, Зала „Подготовка на специалисти”, три санитарни възела, баня, мокро помещение и спомагателно помещение.

Тъй като сградата на ул. „Белмекен” №11 е основно ремонтирана със средства от Социалноинвестиционния фонд в рамките на проект през 2009 г., след освобождаването й съгласно същото Решение на Общинския съвет там ще бъде преместен Центърът за социална рехабилитация и интеграция на жени и деца, преживели насилие, който има аналогични проблеми с базата по отношение на изискванията и стандартите за предоставяне на услугата. В момента този център се намира в съседна сграда на ул. „Неофит Рилски” №55 заедно с Кризисния център за жени и деца, претърпели насилие, и Социално предприятие.

С реализацията на проекта по „Красива България” Община Плевен ще преодолее два важни проблема, касаещи социалната подкрепа за деца в риск.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия