Общинският съвет на Плевен ще заседава днес

53 точки са заложени в дневния ред на сесията

По предварителен дневен ред от 53 точки ще заседава Общински съвет – Плевен, на първата за тази година сесия, която е днес, от 9.00 часа в сграда „Гена Димитрова”, съобщават от пресцентъра на местната управа.

Точка първа е предложение от председателя на Общинския съвет Мартин Митев за изменение на Наредба № 8 за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества. Мотивите са недостатъците, констатирани в практиката по прилагането на наредбата. Следващите четири точки в предварителния дневен ред касаят избора на управители на общински фирми. Съветниците ще гласуват за обявяването на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център 3 – Плевен” ЕООД, както и за управители на фирмите „Паркстрой”, „Тибор” и „Инжстрой”.

На сесията ще бъде отчетено и изпълнението на Годишния план за приватизация за 2015 г. на Община Плевен и приет Годишен план за приватизация за 2016 г. Част от дневния ред е и Отчетът за резултатите от управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 1 януари – 31 декември 2015 г. Предстои обсъждане и по Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.

Предложение за обсъждане на Бюджета на Община Плевен за 2016 г. внася кметът Георг Спартански. Целите при разработването на документа са да се създадат по-благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на жителите на Общината, както и постигане на финансова стабилност. Общият размер на приходите е 76 455 913 лв. От Държавния бюджет са предвидени като бюджетни взаимоотношения под формата на субсидии общо за Община Плевен през тази година да бъдат предоставени 42 071 185 лв., планираните приходи от „Имуществени данъци и неданъчни приходи” е 30 314 884 лв. Капиталовите разходи са за обекти с осигурено финансиране от 2015 г. и нови обекти, като се акцентира върху изграждането на започнатите обекти, ремонта и поддържането на уличната мрежа, ремонт на сградния фонд и проектиране на обекти.

На предстоящата сесия ще се разглежда и предложението за закриване на ОДЗ „Яница” в жк „Дружба”. Специалистите са констатирали, че сградата не може да бъде ползвана повече за нуждите на децата, защото съществува потенциална опасност за техния живот и здраве. Посочва се и това, че укрепването й ще бъде в обеми, съизмерими с ново монолитно строителство, следователно ще е икономически нецелесъобразно.

Общинският съвет ще избере и Комисия за разпределение на средствата за подпомагане и решаване на репродуктивни проблеми на граждани на община Плевен, Комисия за разпределяне на годишната субсидия за 2016 г. за читалищата на територията на Община Плевен.

Съветниците ще решават още за отдаване под наем на общински имоти, за предоставянето на други за ползване, прекратяване на съсобственост между Общината и частни лица, за кандидатстване по проекти и др.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"