В Плевен стартират обучения по енергийна ефективност за служители на администрацията

Организатор на събитието е Министерството на енергетиката

Днес от 09.00 часа в конферентната зала на хотел "Ростов" започва обучение за държавната и общинските администрации, посветени на енергийната ефективност. Организатор на събитието е Министерство на енергетиката, което в качеството си на програмен оператор по Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, инициира обучения, представящи най-добрите практики и чуждестранен опит.

Обучението ще продължи в четвъртък и петък, като има за цел повишаване капацитета на държавната и общинските администрации за вземане на информирани решения при планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Лекциите ще бъдат водени от квалифицирани преподаватели от Русенския университет „Ангел Кънчев”. Предвидени са курсове по темите: Енергиен мениджмънт в сгради; Енергийни стандарти; Разработване на планове в съответствие с националното законодателство и съответните директиви на ЕС, свързани с мерките в сгради; Отчитане изпълнението на плановете за действие; Възможни мерки за ЕЕ и ВЕИ в обществения транспорт; Основни познания за енергийните одити; Договори за енергийна ефективност; Законодателство в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници; Най-добри практики по отношение на мерки за енергийна ефективност в сгради;Най-добри практики в използването на възобновяеми енергийни източници в сгради; Решения по казуси.

Засегнати ще бъдат и въпросите, касаещи либерализирания пазар на електроенергия, практики, преимущества и недостатъци, договори за доставка на електроенергия от либерализирания пазар, процедури за обществени поръчки за доставка на електроенергия от либерализирания пазар, примери на добри практики.

Чрез Oбластна администрация - Плевен са поканени за участие представители на всички общински администрации на територията на Област Плевен.

Успешно завършилите обучението ще получат сертификат за придобити умения в областта на енергийната ефективност.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен