Годишния си отчет представи комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Повече от 700 семейства и деца в Община Плевен са получили безплатни консултации през 2015 г.

Повече от 700 семейства и деца в Община Плевен са получили безплатни консултации в Консултативния кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през миналата година. По пет програми за превенция и противодействие на детското асоциално поведение е работила комисията, а лицата, обхванати от информационни кампании за превенция на това поведение сред децата, са 11 000. Тези данни бяха представени по време на редовно заседание на Местната комисия, на което бяха отчетени постигнатите резултати през 2015 г. Секретарят на комисията Димитър Пенков представи подробен отчет за дейността й през изминалата година. Един от главните акценти в работата за изминалия период е свързан с организирането на социално-превантивната дейност на територията на общината и предотвратяване и ограничаване на действието на криминогенните фактори. В тази връзка МКБППМН е организирала консултации, беседи, информационни кампании сред децата за намаляване риска от употребата на опиати, разясняване на наказателната отговорност в случаите на притежание и разпространение на наркотици, ролята и грижите на родителите за предпазване на децата им от рисково поведение. В дейностите са включени 20 деца на възраст от 14- до 17-годишна възраст, които на принципа „Връстници обучават връстници” са подпомогнали МКБППМН.

По Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора са били разпространени 6 теми в тираж от 1500 бр. В рамките на Програмата на МКБППМН за 2015 г. са реализирани теми по превенция на трафика на деца с цел трудова и сексуална експлоатация. Обхванати са над 200 деца от три основни училища на тема: „Преди да тръгнеш - помисли”. С учениците е проведено семинарно занятие, в което се запознават с явлението трафик. Дадена им е била възможност да формират емоционално-ценностни отношения към това деяние, което българските и международни закони определят като престъпление. Детайлно са разгледани различните форми на трафик, на децата са раздадени информационни материали, изработени от Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, под формата на брошури с информация относно трафика на хора, както и институциите, към които могат да се обърнат за помощ.

Местната комисия за БППМН – Плевен е работила активно по превенцията и намаляването на асоциалните прояви на малолетните и непълнолетните. Реализирана е превантивна програма за превенция на асоциалното поведение сред децата в начален курс с ученици от три основни училища в гр. Плевен. Дейностите по програмата са съобразени с възрастовите особености на децата, конкретните за училището проблеми, свързани с прояви на асоциално поведение. Обхванати са всички паралелки от V до VІІІ клас. Проведени са обучителни модули по различни актуални теми като: „Дисциплина, правата и отговорностите в училище”, „ Запознаване с дейността на МКБППМН”, „ Училище без агресия и тормоз”, „Наркотици – видове, вреда и последствия” и „Трафик на хора с цел трудова и сексуална експлоатация”. Обученията са осъществени от специалисти на МКБППМН и „Превантивно-информационен център по наркотични вещества” към Община Плевен. Част от децата с възпитателен надзор са посетили Плевенски районен съд, където са се осъществили три срещи с прокурори и съдии, които разясниха различните последствия и наказания по НК и НПК.

Съгласно чл.10 от ЗБППМН са били предприети мерки за социална закрила на 8 деца, нуждаещи се от помощ. През годината МКБППМН е насочила към ОЗД общо 12 деца. Комисията е поддържала редовни контакти с настанените лица в СПИ „Хр. Ботев” – с. Варненци, ВУИ – гр. Ракитово и с. Подем, както и в Поправителен дом – с. Бойчиновци, за протичането на корекционно-възпитателния им процес. Подпомогнати са финансово 5 деца.

Ръководството на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Плевен, е отделила голямо внимание на правилната подготовка, организиране и разглеждане на възпитателните дела. На основание чл.16 от Закона през отчетния период са проведени и решени общо 64 възпитателни дела с 64 лица. Отделно по чл. 41 са определени обществените възпитатели на 20 малолетни и непълнолетни лица. Данните в отчета сочат, че болшинството от престъпленията и противообществените прояви – общо 50 (78%) са извършени в гр. Плевен, , а другите 14 /22%/ - в някои селища на общината – гр.Славяново, с.Буковлък с.Ясен,с.Мечка, с.Николаево, с.Беглеж и др. От общо регистрираните 64 малолетни и непълнолетни – 44 са извършили престъпления – 17 малолетни и 27 непълнолетни.

В отчета бе посочено доброто взаимодействие на Местната комисия с другите институции в града, като кампаниите по превенция са се осъществявали главно със съдействието на училищните ръководства и медиите в общината. Много добро е сътрудничеството с инспекторите от Детска педагогическа стая, с отдел "Закрила на детето" при Дирекция "Социално подпомагане", Районен съд-Плевен и Регионален инспекторат по образование. Това съобщиха от пресцентъра на Община Плевен.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"