Приета е Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Политика

11-05-2016, 11:29

Снимка:

БТВ

Автор:

Галя Иванова

Всичко от Автора

Правителството одобри Програма за дейността в периода 2016-2018 г. на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, който е звено към Министерството на образованието и науката.

Стратегическите цели, залегнали в документа, са четири – пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства, гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система, съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

С изпълнението на дейностите в документа се очаква по-пълно обхващане на деца между 3 и 6-7 години от етническите малцинства в детските градини, както и задържане на децата между 7-16-годишна възраст от етническите малцинства в образователната система. Друга цел на програмата е увеличаване на броя както на педагогическите специалисти, обучени за работа в мултикултурна среда, така и на броя на млади учители от етническите малцинства.

Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства ще се фокусира върху разработване на проекти и участие в конкурси за привличане на средства извън държавния бюджет – като например от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Ромския образователен фонд, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2015-2020 г., Еразъм+ и др.

Центърът също така ще финансира проекти, свързани с работа с родители, учители, педагогически специалисти за преодоляване на негативните стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси, работа с родители за повишаване осведомеността им относно образователно-възпитателния процес и разясняване ползата от образованието и интегрираното образование, провеждане на информационни кампании за привличане на доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от образователната система и др.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия