Общинският съвет решава за строителство на топла връзка между СОУ "Иван Вазов" и плувния басейн

По предварителен дневен ред от 24 точки ще заседават старейшините

По предварителен дневен ред от 24 точки ще заседава днес Общинският съвет на Плевен. Сесията е от 9,00 часа в сграда „Гена Димитрова“.

Точка първа в предварителния дневен ред е отчет за изпълнение на решения на местния парламент. Отчетът обхваща периода 29.01.2015 г. – 28.05.2015 г. от мандат 2011 – 2015 г. Съветниците ще разгледат и три предложения за обявяване на конкурси за управители на общински дружества - „Диагностично консултативен център ІІ - Плевен”, за управител на „Дентален център І - Плевен” и управител на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Плевен”.

За „ДКЦ ІІ - Плевен“ след конкурс за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и в изпълнение на решение на Общинския съвет от 31.08.2011 г. е сключен 3-годишен договор за управление с д-р Мариана Лазарова - Иванова. Договорът е изтекъл на 16.09.2014 г., след което е удължен с 1 година с допълнително споразумение. На 22.10.2015 г. е сключено ново допълнително споразумение и договорът с д-р Лазарова е удължен до избора на нов управител след провеждането на конкурс, но не по-късно от 16.09.2016 г.

За „Дентален център І - Плевен” договорът с избрания управител д-р Венелин Радев е сключен на 12.03.2014 г. със срок до провеждането на конкурс по Наредба №9 от 26.06.2000 г., издадена от Министъра на здравеопазването. Наредбата регламентира условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

За „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Плевен” договорът с избрания управител д-р Данаил Стойчев е сключен на 12.03.2014 г. отново със срок до провеждането на конкурс по Наредба №9.

На предстоящата сесия ще бъде представен и проекта за Стратегия за управление на общинската собственост в Община Плевен за периода 2016-2019 г. Съгласно Закона за общинската собственост Общинският съвет е този, който приема документа за срока на мандата си по предложение на кмета на Общината. Стратегията е отворен документ и може да търпи промени в целите и приоритетите си.

Общинският съвет ще решава и по предложение за строителство на топла връзка между СОУ „Иван Вазов“ и Плувния басейн в Плевен. В Община Плевен има внесен технически инвестиционен проект за това, който е приет с решение на Експертния съвет по устройство на територията на Общината. За да бъде издадена строителното разрешение е нужно съгласието и на Общинския съвет.

Точка 8 в предварителния дневен ред е за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Плевен на два имота – частна държавна собственост. Обектите са на ул. ”Сан Стефано”, преди входа на парк „Кайлъка”, където от близо 30 години стои недовършен строеж на Универсална спортна зала. Обектът е изоставен и опасен в много отношения. Общинският съвет на Плевен през 2003 г. и 2012 г. е възлагал на кмета на Общината да започне процедура по безвъзмездно придобиване на обекта и земята за него. И двете процедури обаче не са били реализирани. Междувременно през годините върху терена, предвиден за Универсална спортна зала, са били реституирани поземлени имоти и към момента там има два урегулирани такива.

На предстоящата сесия съветниците ще разгледат и предложение читалищата в община Плевен да бъдат освободени от такса битови отпадъци за предходни периоди.

Последните две точки в предварителния дневен ред са питания до кмета на Община Плевен, отправени от съветниците Диана Данова и Ибрям Мусов.