Свикаха общо събрание за бъдещето на Спартак (Плевен)

Избират нов управителен съвет

В Плевен е свикано общо събрание на сдружение с общественополезна дейност "Общински футболен клуб "Спартак" за 21 юли от 16.00 ч. в актовата зала на първия етаж в сградата на Общината. Вид на Общото събрание - редовно годишно заседание. Toва посочват от пресцентъра на общината.

Според предварителния дневен ред на редовното годишно събрание ще има избор и освобождаване на членове на Управителния съвет /УС/ и точка "Разни".

При липса на кворум и на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.16 от устава събранието се отлага с един час за по-късно при същия дневен ред и се счита за законно проведено независимо от броя на явилите се членове.

При гласуване всеки член има право на един глас. Съгласно чл.19 от устава на сдружението решенията на ОС, касаещи избор и освобождаване на членовете на Управителния съвет, се вземат с квалифицирано мнозинство повече от 2/3 от гласовете на присъстващите и представени на събранието членове.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"