В края на септември внасят проекта за ремонт на ДФСГ "Интелект" – Плевен за оценка

Обновяването на материалната база ще доведе до цялостно подобряване на учебния процес и ще улесни въвеждането на нови методи на обучение

Община Плевен изготвя проектно предложение „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект” - Плевен” за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Компонент 2 „МОН и общини, на чиято територия са разположени професионални училища с изключение на доминиращите направления „Ветеринарна медицина”, „Горско стопанство” и „Растениевъдство и животновъдство”. Стойността е 1 400 000,00 лв. с ДДС за проектни дейности с инфраструктурна насоченост. Общината е конкретен бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”.

Предвидената подкрепа по ОПРР 2014-2020 е за подобряване на материално-техническата база и ще спомогне за по-лесната интеграция и социализиране в обществото в процеса по обучение, както и за последващо успешно реализиране на пазара на труда на учащите се. Това информират от пресцентъра на местната управа.

Инвестициите в настоящата образователна инфраструктура на ДФСГ "Интелект" - Плевен ще имат като непосредствен резултат подобряване на качеството на образователната среда и съответно повишаване на нейната атрактивност. Обновяването на материалната база ще доведе до цялостно подобряване на учебния процес и ще улесни въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на младите хора. Подобрените условия в учебното заведение, модерните класни стаи и кабинети ще се отразят благоприятно на мотивацията на учениците за по- добро и по-активно обучение, както и за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието, с оглед бъдещата им професионална реализацията на пазара на труда.

Интервенциите ще включват цялостно обновяване на образователната институциия (включително прилежащите дворни пространства). Съответните проектни дейности предвиждат прилагане на енергоефективни мерки съгласно направено обследване за енергийна ефективност, издаден сертификат за енергийни характеристики на сградата на ДФСГ "Интелект", както и на технически паспорт за същата след проведено обследване за установяване на техническите й характеристики. Целта е постигне клас на енергопотребление „C”.

С изготвения инвестиционен проект ще се реализират строително- монтажни работи, водещи до топлинно изолиране на пода и външните стени, подмяна на дограмата (външна) с PVC дограма с двоен стъклопакет – нискоемисионно външно стъкло; топлоизолация на покрива чрез полагане на топлинна изолация; повишаване ефективността на отоплението чрез подмяна на горивната система и подмяна на част от тръбната инсталация; ремонт и реконструкция на ВиК инсталации; боядисване; ремонт на подови настилки, подмяна на осветителните тела в класните стаи, зали, библиотека, зала за съвещания, физкултурния салон; доизграждане на системата за видеонаблюдение на класни стаи и кабинети, ключови точки от коридори, стълбища, фоайета, училищния двор и спортните площадки.

Ще се осигури достъпна среда до и в сградата на образователната институция чрез изграждане на вътрешен асансьор с три спирки, ремонт на съществуващата рампа за хора в неравностойно положение, както и адаптиране на част от съществуващите санитарни възли в такива, достъпни за хора с увреждания.

Ще се проведат мероприятия по вертикалната планировка на ДФСГ "Интелект", целящи ремонт и възстановяване на оградите на дворното пространство, в т. ч. тези на игрища; ремонт на компрометирани участъци от прилежащите тротоари и частична подмяна на настилките на футболното, баскетболно и волейболно игрища, оформяне достъпа до тях; облагородяване на дворното пространство чрез подобряване на алейната мрежа и възстановяване на цветни и тревни площи.

Проектното предложение ще бъде депозирано за оценка от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” на 30.09.2016 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен