Над 500 проверки осъществиха служители на РДПБЗН-Плевен в рамките на месец

Връчени са 11 акта за установяване на административно нарушение

През месец ноември 2016 г., от служителите, осъществяващи държавен противопожарен контрол (ДПК) и контрол по Закона за защита при бедствия при РДПБЗН-Плевен са извършили 510 проверки (комплексни, контролни, тематични, по изпълнение на предписани мероприятия, съвместно с други ведомства и други служби на МВР, както и по сигнали и предложения), за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обекти.

По искания на заинтересовани физически и юридически лица са извършени 24 проверки /за издаване на становища за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за пожарна безопасност/.

Служителите са изготвили 21 протоколи от комплексна проверка и писмени разпореждания за изпълнение на правилата за пожарна безопасност на държавни органи, организации, юридически лица и граждани и 44 констативни протоколи.

За периода са връчени 11 акта за установяване на административно нарушение.

Издадени са 24 становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на инвестиционни проекти и във връзка с въвеждане на строеж в експлоатация.

Служителите са взели участие в работата на 9 експертни съвета по устройство на територията (ЕСУТ) и 9 държавни приемателни комисии (ДПК).Снимка на Деня

Щрихи от Плевен