Постоянните комисии към ОбС - Плевен заседават на 19 и 20 декември

Сесията на Общински съвет - Плевен е на 22 декември

Постоянните комисии към Общински съвет - Плевен се събират за заседания на 19 и 20 декември /понеделник и вторник/. Проектите за дневен ред на всяка комисия са публикувани в раздел „Календар на събитията“ на Общински съвет - Плевен.

19 декември /понеделник/

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 15,00 ч. в стая 36 на Община Плевен с дневен ред от 9 предложения. Комисията ще разгледа План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен и честотата на извозването на съдовете през 2017 г. Ще обсъди и предложения за изменения по Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен, както и новата Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на общината.

ПК „Обществен ред и сигурност” с председател Владислав Монов ще заседава от 13,30 ч. в стая 36. Дневният ред на Комисията включва 3 точки.

ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава от 14,00 ч. в стая 70 по 13 точки. Комисията ще обсъжда предложенията във връзка с три общински наредби - за изменение на Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен, новата Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на общината и предложението за Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен. Ще бъдат разгледани и три предложения относно закриването на учебни заведения - предложение за закриване на ДГ „Иглика” - с. Беглеж и предложение за закриване на две училища в Плевен - ОУ „Васил Левски” и ОУ „Никола Й. Вапцаров”. Част от дневни ред е и предложение за нов Правилник за организацията и дейността на звено „Инспекторат” към администрацията на Община Плевен.

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател д-р Калин Поповски заседава от 15,00 ч. в стая 70. Проектът за дневен ред е от 8 точки. Комисията ще обсъди две предложения за предоставяне на еднократна финансова помощ на почетни граждани на Плевен, молба за отпускане на финансова помощ във връзка с тежко заболяване, част от дневния ред е и писмо от регионалната организация на Съюза на слепите в България - програма от мероприятия, които планират през 2017 година.

От 15,30 ч. заседава и Комисията за подпомагане на двойки и лица с репродуктивни проблеми. Комисията ще разгледа 3 молби.

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира в 16,00 ч. в Заседателната зала. Проектът за дневен ред е от 20 точки. Комисията ще обсъди предложение за приемане на Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен и предложение за увеличаване щата на Общински духов оркестър. Пред Комисията ще бъде представена за обсъждане и План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен и честотата на извозването на съдовете през 2017 г. Част от дневния ред са още становища на общинска администрация относно ремонти в селата Тученица и Бохот, др.

20 декември /вторник/

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов заседава от 13,30 ч. в стая 70 на Община Плевен. Комисията ще обсъди 6 предложения, първите две са предложения за приемането на Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева се събира от 15,00 ч. в стая 70. Дневният ред на Комисията включва обсъждане на 7 предложения - заявление от Младежкия общински парламент относно необходимостта от финансова подкрепа във връзка с организирането на мероприятията през 2017 г., предложение от директора на ДКТ „Иван Радоев“ във връзка с финансово подпомагане дейността на театъра от Общината за 2017 г., становище на Националния музей ”Борис Христов” за създаване на обществена колекция ”Гена Димитрова” в с. Беглеж, др.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Актовата зала по 6 точки. Част от дневния ред са предложения по общински наредби - за изменение на Наредба №3 и новата Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на общината.

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на комисията е от 4 точки. На предстоящото си заседание Комисията също ще обсъди предложение по Наредба №3, ще разгледа и предложение за създаване на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори”. Част от дневния ред е и изслушване на информация за изменения в Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България от 01.11.2016 г. 

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова се събира от 17,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на Комисията е от 10 точки, три от които касаят предложенията за закриването на ДГ „Иглика” - с. Беглеж и на двете училища в Плевен - ОУ „Васил Левски” и ОУ „Никола Й. Вапцаров”. Комисията ще се запознае и с предложената Наредба за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община Плевен; предложение за приемане на Правилник за устройството и дейността на три от центровете за подкрепа на личностно развитие. Ще се запознае и със Становище на общинска администрация относно предоставяне на средства на Читалище”Съгласие 1869” за поддръжка на сградния фонд.