31 точки в декемврийската сесия на Общински съвет - Плевен

Старейшините заседават следващата седмица

Редовното заседание на Общински съвет - Плевен ще се състои на 22 декември, четвъртък, от 09.00 часа, в зала "Гена Димитрова". Това информираха от пресцентъра на местния парламент. Пред старейшините стоят 31 точки, а ето го и пълният списък на дневния ред:

1. Предложение относно промяна на състава на Постоянна комисия по  „Здравеопазване и социална политика”.

            Внася: д-р Йордан Георгиев – Председател на група общински съветници  „ГЕРБ”

2. Предложение относно приложение на чл.34 от Закона за местното   самоуправление и местната администрация.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

  1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №3 на Общински съвет Плевен за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно приемане на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно приемане на Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен.

Внася: Йордан Грижов – Общински съветник от ПП „ГЕРБ”

6. Ново обсъждане на Решение № 408/24.11.2016 г. по Протокол № 19 от 24.11.2016г. на Общински съвет – Плевен, съгласно Писмо № РД-100-01-343/07.12.2016 г. от Кмета на Община Плевен, на основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА и Писмо № АК -02-266-1/09.12.2016 г. от  Областен Управител на област Плевен.

7. Ново обсъждане на Решение №398/24.11.2016 г. по протокол №19 от 24.11.2016г. на Общински съвет – Плевен, съгласно Писмо № АК -02-266-1/09.12.2016г. от  Областен Управител на област Плевен.

8. Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно приемане на Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно приемане на нов Правилник за организацията и дейността на звено „Инспекторат” към администрацията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно приемане на Правилник за устройството и дейността на център за подкрепа на личностно развитие – Център за работа с деца – Плевен, Правилник за устройството и дейността на център за подкрепа на личностно развитие – Ученическа спортна школа – Плевен и Правилник за устройството и дейността на център за подкрепа на личностно развитие – Център за ученическо, техническо и научно творчество – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно създаване на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори”.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно увеличаване щата на Общински духов оркестър.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно закриване на ДГ „Иглика”, с. Беглеж, община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно закриване на ОУ „Васил Левски”, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно закриване на ОУ „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно приемане на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен и честотата на извозването на съдовете през 2017 година.

Внася: арх. Невяна Иванчева – ВРИД Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени между обектите от Инвестиционната програма на Община Плевен за  2016 година.

Внася: арх. Невяна Иванчева – ВРИД Кмет  на Община Плевен

19. Предложение относно отчитане на средствата за командировъчни разходи на Кмета на Община Плевен за периода  01.07.2016 г. – 30.09.2016 г.

Внася: арх. Невяна Иванчева – ВРИД Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно отчитане на средствата за командировъчни разходи на Председателя на Общински съвет – Плевен за периода  01.07.2016-30.09.2016 г.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

21. Предложение относно приемане на начални цени по сортименти и дървесни видове за обектите, от които ще се продава дървесина на корен на търговци, съгласно Годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Плевен, през 2017 година.

Внася: арх. Невяна Иванчева – ВРИД Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно продажба на общинско жилище от фонд „Жилища за продажба”, находящо се в гр. Плевен, ул.”Панайот Хитов” №5, вх.Б, ап.6, ет.2 и определяне на продажна цена.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за разполагане на преместваемо съоръжение върху площ от 4 кв.м., на съществуваща ЖРК /желязо-решетъчна конструкция/, находяща се в имот – парцел VІІІ, кв.5, в двора на Здравна служба, с. Пелишат, Община Плевен, АС №31585/24.03.2000 г., по скица №294/28.03.2011 г. на Главния архитект на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ площадка с площ 16.10 кв.м. от покривното пространство на сграда НУ „Отец Паисий”, с. Върбица, находящо се в парцел ІV, кв. 1  по плана на с.Върбица за монтиране на телекомуникационно съоръжение по заверена скица №289/28.03.2011 г. на Главен архитект на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти  публична общинска собственост в детски градини и училища.

Внася: Георг Спартански –Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно изменение на Решение №277/28.07.2016 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Постоянна комисия по „Младежки дейности, спорт и туризъм”

27. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот 000482 в местността „Станушев геран” в землището на с. Буковлък, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: арх. Невяна Иванчева – ВРИД Кмет на Община Плевен

28. Предложение относно опрощаване на публични държавни вземания на Иванка Петрова Кръстева – Добрева.

Внася: Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика”

29. Предложение относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Георги Стойков Делийски – Почетен гражданин на Плевен.

Внася: Цветко Цветков- Председател на група общински съветници „За промяна - БСП и ПК „Тракия”

30. Предложение относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Никола Цветанов Попов – Почетен гражданин на Плевен.

Внася: Цветко Цветков- Председател на група общински съветници „За промяна - БСП и ПК „Тракия”

31. Информация относно изменения в Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България от 01.11.2016 г., / ДВ, бр.86 от 2016 г./

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен