Да се създаде ново общинско предприятие решиха съветниците

Предложението беше внесено от кмета на Община Плевен Георг Спартански

Ново Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори” ще започне да функционира от 01.01.2017 г., решението за това беше взето днес с мнозинство от Общински съвет – Плевен. Предложението беше внесено от кмета на Община Плевен Георг Спартански, информират от пресцентъра на местната управа.

В мотивите е записано, че общинските предприятия, като организационна форма за осъществяването на стопанска дейност, притежават някои предимства в сравнение с общинските търговски дружества. Те се свързват с възможността за постигане на по-добра оперативност, ефективност, икономичност в работата, а оттам и повишаване на приходите в общинския бюджет чрез по-ефективно управление на собствеността, повишаване на качеството, разширяване на общинските услуги, подобряване на контролната дейност и др.

Средствата за издръжка на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори” се предвиждат в общинския бюджет за 2017 год., те са в общ размер на 560 000 лв. Според решението, директорът на предприятието, след назначаването му от Кмета на Община Плевен, се задължава да назначи всички работещи в сектор „Земеделие и гори” служители по реда на чл.123, ал.1, т.7 от Кодекса на труда, съобразно одобрените структура, численост и длъжностно разписание на новото предприятие. Приет беше и Правилник за организацията на дейността на структурата.

С преобразуването на сектор „Земеделие и гори” в Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори”, ще бъде възможно извършването на стопанска дейност от страна на предприятието, което от своя страна дава възможност да бъде затворен цикълът от добива на дървесината до достигането до крайния потребител – местното население. Увеличаване на приходите може да дойде и от самостоятелното стопанисване на земеделските земи. С тези възможности, се очаква предприятието да генерира приход за 2017 г. в минимален размер на 1 507 000 лв.  Снимка на Деня

Щрихи от Плевен