М. Митев: Ще обжалваме решението на АС - Плевен за отмяната на текста от Наредба №17 за таксите в детските градини

Текстът касае конкретно таксата за ползване на детските градини на територията на общината

Общински съвет - Плевен ще се възползва от законовото си право и ще обжалва пред Върховния административен съд решението на Административен съд - Плевен за отмяната на чл.20, ал.1, т.3 от Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Текстът касае конкретно таксата за ползване на детските градини на територията на общината, информират от пресцентъра на местния апрламент.

"Считам, че процесуалното нарушение, на което АС - Плевен се позовава в своето решение за отмяна на текста от Наредбата, не е съществено и на практика не е довело до ограничаване правата на гражданите да вземат участие в обсъждането на проекта за изменение на Наредбата, т.е. срока в който е можело да направят това - 14 дни, е бил спазен“, заяви Председателят на Общински съвет - Плевен Мартин Митев.

Със свое решение от 10 февруари АС - Плевен отмени чл.20, ал.1, т.3 от Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Делото е за таксата за ползване на детските градини на територията на общината и е заведено по жалба на гражданин, който позовавайки се на Закона за предучилищното и училищното образование обжалва този текст от Наредбата и иска той да бъде отменен, защото според него противоречи на Закона. Законът гласи, че обучението на децата в предучилищна възраст се поема от републиканския или общинския бюджет. На това основание той смята, че не би следвало да заплаща такса за ползваните услуги от неговото дете в общинска детска градина на територията на града.

"Отменената от АС-Плевен разпоредба гласи: „За ползване на детски градини и яслени групи в обединените детски заведения родителите или настойниците дължат месечни такси в следните размери: 3. за подготвителни групи в детски градини; 3.1. за седмични детски градини-постоянна такса за ползване на детско заведение в размер на 30,00 лв. и по 1 лв. такса за присъствен ден; 3.2. за целодневни детски градини-постоянна такса в размер на 25,00 лв. и по 1 лв. такса за присъствен ден. Родителите/настойниците на децата от подготвителните групи в седмична детска градина и целодневни детски градини на заплащат такса за обучението им“. Тази отмяна на практика не касае казуса по същество, а е на чисто процесуално основание за неспазен вътрешно-ведомствен акт“, коментира Мартин Митев. И поясни: „Става дума за следното - взимайки това свое решение през 2013 година, Общински съвет - Плевен сам е нарушил своя Правилник, като не е спазил заложения тогава 7-дневен срок между заседанията на постоянните комисии и заседанието на Общинския съвет. Т.е на това процесуално основани АС - Плевен е отменил текста от Наредба №17. Погледнато по същество, съдът изцяло е потвърдил тезата на ОбС-Плевен, че тази такса е дължима, тя е визирана в Закона за местните данъци и такси и не противоречи на Закона за предучилищното и училищното образование. Подготвителните групи могат да бъдат в училища или в детски градини и родителите са абсолютно свободни да избират къде да бъде подготвителната група на детето им. За ползването на детските градини съгласно Закона за местните данъци и такси се дължи такса, която не включва обучението. Тук е тънкият момент и трябва да се направи разлика. Въпросната такса е за отглеждане на децата в детските градини и тя покрива разходите за храна, хигиени материали, охрана и т.н.“

"Предвид така формулираното решение на АС - Плевен считам, че сме длъжни като Общински съвет да обжалваме решението пред Върховния административен съд и ще се възползваме от това свое право“, заяви Председателят на ОбС-ПлевенСнимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"