Приеха Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Плевен

Документът бе приет с гласовете на 37 от съветниците, 1 гласува въздържал се

Общински съвет - Плевен прие Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Плевен /2017-2018/. Документът бе приет с гласовете на 37 от съветниците, 1 гласува въздържал се.

Стратегията е разработена в изпълнение на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и Наредбата за приобщаващото образование. В основата на документа стои Анализ на Община Плевен за потребностите от подкрепа по ЗПУО, приет от местния парламент през ноември 2016 г. и Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците /2017-2020/, приета на заседание на Областния съвет за развитие през март тази година. Към момента на изготвяне на Стратегията в община Плевен съществуват 48 училища /основни, средни, профилирани и професионални/ и 33 детски градини, плюс Центрове за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена. Задачата на Стратегията е реализиране на политики и мерки, които осигуряват правото на достъп до качествено образование, удовлетворяване на образователните потребности и развитието на способностите на всяко дете и ученик.

За изпълнение на общинската стратегия, Общинският съвет, по предложение на кмета и след съгласуване с Регионалното управление на образованието, прие и Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа на личностно развитие. Общинската стратегия и Годишният план трябва да бъдат изпратени на областния управител в срок до 15 май, гласи решението на съветниците. В него се посочва още, че изпълнението на Годишния план се координира и отчита по ред, определен от кмета на Общината и в сроковете, посочени в ЗПУО. Изпълнението на Годишния план се отчита и на областно ниво в срок до 1 март на следващата година. Събирането на информация за изпълнение на Стратегията започва три месеца преди да изтече срокът й. В същия период трябва да започне и изготвянето на нова Областна стратегия за следващия период.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен