Факултетът по медицина към МУ-Плевен ще създаде център за обучение на докторанти, специализанти и млади учени

Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща стойност 695 631,34 лв.

Факултетът по Медицина към Медицински университет – Плевен подписа договор за реализиране на проект "Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща стойност 695 631,34 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, до 31 декември 2018 г.

Основната цел на проекта е да надгради функциониращото към МУ–Плевен Докторантско училище чрез провеждането на специфични дейности и курсове, необходими за развитието на докторантите, специализантите, младите учени и преподавателите на висшето училище. По този начин ще бъде създаден център за подкрепа на развитието на докторанти, специализанти и млади учени, който ще осигури високо качество на обучението им в съответствие с потребностите на пазара на труда и изграждане на икономика, основана на знанието.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен