Съветниците ще вземат решение по актуализация на стратегическата карта за шум на Плевен

Общинският съвет заседава по 28 точки през юни

По предварителен дневен ред от 28 точки заседава през юни Общинският съвет на Плевен. Сесията е на 29 юни /четвъртък/ от 09,00 часа в сграда „Гена Димитрова“. Проектът за дневен ред и предложенията, които ще бъдат обсъждани, са публикувани на страницата на ОбС - Плевен / https://obs.pleven.bg/bg// в раздел „Заседания“ /“Заседания на Общински съвет“ / https://obs.pleven.bg/bg/test3/.

Точка първа и втора в предварителния дневен ред са предложения за промяна в състава на зам.-председателите на Общинския съвет и състава на една от постоянните комисии. И двете предложения са в резултат на направени промени в групата общински съветници „Патриоти за Плевен" с протокол от 30.05.2017 г. от заседание на групата. От групата предлагат Николай Николов Маринов за зам.-председател на Общинския съвет на Плевен на мястото на избрания за народен представител д-р Калин Поповски. Второто предложение е за увеличаване състава на постоянната комисия по „Бюджет и финансова политика" от 9 на 11 души и в нея да влязат общинските съветници Светослав Доков и Николай Николов Маринов.

Общинският съвет ще разгледа три предложения, касаещи изменения на свои наредби. Всички постоянни комисии към Общинския съвет обсъдиха на заседания в началото на седмицата предложението за приемане на нова Наредба №11 за символите, почетните знаци и отличията на Община Плевен. Вносител на предложението на предстоящата сесия е Постоянната комисия по култура, вероизповедания и международна дейност към Общински съвет - Плевен. За обсъждане на сесията влиза предложение и за изменение и допълнение на Наредба № 4 за рекламната дейност на територията на община Плевен и Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на общината.

Част от предварителния дневен ред е точка за преобразуването на Общинско предприятие „Център за градска мобилност“ - гр. Плевен в „Център за градска мобилност“ ЕАД със 100 % общинско имущество, при запазване седалището и адреса на управление към настоящия момент. Един от мотивите, посочен от вносителя в предложението е, че при търговските дружества Общинският съвет има по-голяма възможност да изисква отчетност и да извършва контрол, чрез годишни доклади и чрез назначаването на органите на управление.

Съветниците предстои да вземат решение и за избор на експерт - счетоводители за три от общинските дружества - „Тролейбусен  транспорт“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД.

На заседанието в четвъртък ще бъде обсъдено и предложение за сформиране на временна комисия за установяване на нуждите от сграден фонд на читалищата в община Плевен. С Решения № 1477 от 20.08.2007 г. и №1530 от 25.09.2007 г. на Общински съвет Плевен е предоставено безвъзмездно право на ползване общински недвижими имоти - частна и публична общинска собственост на читалищата на територията на община Плевен, както следва: НЧ „Н.В.Ракитин", НЧ „Христо Ботев", НЧ „Извор", НЧ „Пробуда 90", НЧ „Парашкев Цветков", НЧ „Развитие", НЧ „Лик", НЧ ,Дросвета" с. Ясен, НЧ „Просвета - 97" с. Радишево, НЧ „Изгрев 29" с. Опанец, НЧ „Пробуда - 27" с. Буковлък, НЧ „Наука 27" с. Брестовец, НЧ „Просвета 1907" с. Бръшляница, НЧ „Хрсто Ботев 27" с. Коиловци, НЧ „Климент Бранитски" - гр. Славяново и НЧ „Паисий Хилендарски" - гр. Славяново. В изпълнение на взетото решение са сключени договори за предоставяне на сгради - общинска собственост, които изтичат в края на септември тази година. В тази връзка е необходимо да се извърши преглед на общинския сграден фонд и да се установят нуждите на всяко читалище от ползване на сграда. В тази връзка се прави и предложението за сформиране на временна комисия с представители на Общинския съвет и на общинската администрация. Идеята е тази комисия да извърши преглед на предоставения сграден фонд и излезе със становище за нуждите на всяко читалище, както и за статута на предоставените сгради - общинска собственост, използвани за нечиталищни нужди.

Общинските съветници предстои да вземат решение и по актуализация на стратегическата карта за шум на град Плевен. Съгласно чл. 4, ал. 5 от Закона за защита от шума в околната среда, стратегическите карти за шум се преразглеждат и при необходимост се актуализират и одобряват най-малко веднъж на всеки 5 години от датата на одобряването им от компетентния орган. Задължение на всяка агломерация с население над 100 000 жители е да актуализира стратегическата си шумова карта в срок до 30 юни 2017 г.

Част от дневния ред са още предложения за сключване на договор за кредитна линия от „Инжстрой“ ЕООД; за учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД върху сгради в жк „Сторгозия“ и жк „Дружба“; предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Българско национално радио на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ част от третия етаж в сградата на ул. "Васил Левски" №144; за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост в сградата на Автогара Плевен; др. Очакват се решения и по поредица от предложения, касаещи подробни устройствени планове и отдаване под нам на имоти - публична общинска собственост.

Последните две точки в дневния ред на юнската сесия са две питания от общински съветници. Вносителите са Петя Василева и Николай Николов МариновСнимка на Деня

Щрихи от Плевен