На 65% е изпълнен планът за събираемост на местни данъци и такси в Плевен

Обобщена информация относно постъпления по основни видове данъци и такса битови отпадъци към 30 юни

Обобщена информация относно постъпления по основни видове данъци и такса битови отпадъци към 30 юни 2017 год. в Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен:

Общо постъпленията към 30.06.2017 г. в бюджета от всички видове данъци и такси, администрирани от Дирекция „ПМДТ” , възлизат на близо 15 млн. лв., в това число приходи от глоби по наказателни постановления за нарушения на законодателството – 24 000 лв., и такси за извършени административни услуги – 50 000 лв.

Като цяло планът за постъпления от местни налози към 30 юни е изпълнен на 65 %.

Към днешна дата органите по приходи от сектор „Ревизии, проверки и събиране” са съставили 1 070 акта за установяване размера на задължения, неплатени в срок, на стойност близо 2 млн. лв. с цел предприемане на принудителни действия спрямо нередовните платци.

От издадените актове, по които няма постъпили плащания, 500 са предадени за принудително събиране на Националната агенция за приходите. С длъжниците по непредадените актове са подписани протоколи за издължаване на вноски в разумни срокове. При спазване на поетия ангажимент от тяхна страна принудителни действия не се предприемат. За времето на погасяването на вноски тече наказателна лихва по закон.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен