Общинският съвет отложи гласуването на новата Наредба №11 за заседанието си през юли

След дебат по точката съветниците прецениха, че промените трябва да бъдат обсъдени внимателно още веднъж

Общинският съвет на Плевен /ОбС - Плевен/ отложи гласуването на новата Наредба №11 за символите, почетните знаци и отличията на Община Плевен. На заседанието предложението бе представено подробно от вносителя Петя Василева в качеството й на председател на Постоянната комисия по култура, вероизповедания и международна дейност към ОбС - Плевен.

„Мотивите, които налагат приемането на нова Наредба №11, са наличието на празноти и необходимост от тяхното допълване в действащата в момента Наредба №11 по отношение на вида и описанието на символите, знаците и наградите, критериите за присъждане на почетното звание на Община Плевен и административно-наказателните разпоредби, свързани с нормативния документ. Проектът за Наредбата бе качен на 29 май на страницата на Общинския съвет и всеки, който проявява интерес, имаше възможност в рамките на предвидения от закона 30-дневен срок да се запознае с него“, посочи Петя Василева. Тя маркира и част от основните нови моменти в нормативния акт, като: детайлно описание на всички знаци и символи на Община Плевен; включване на официалния печат на Общината; уточняване на критериите за връчване на всяко едно от отличията; уточняване на критериите за връчване на почетното звание „Почетен гражданин на Плевен“ и посочване на срокове за внасяне на предложенията за това; промяна в текста за вносителите и т.н. Петя Василева посочи още, че на заседание на ПК по култура, проведено непосредствено преди сесията на Общинския съвет, са постъпили и други нови предложения за промени в наредбата. Освен това всичките девет постоянни комисии към местния парламент, обсъждали проекта, имат положително становище по него.

След представяне на предложението в залата се чуха поредица от мнения и коментари. Кметът на общината Георг Спартански също изказа мнение, че има необходимост от промени на наредбата, но текстът на предложението предизвиква допълнителни въпроси, на които е необходимо да се даде отговор.

След дебат по точката съветниците прецениха, че промените трябва да бъдат обсъдени внимателно още веднъж в Постоянната комисия по култура, вероизповедания и международна дейност към ОбС - Плевен, там да бъдат обобщени и всички постъпили предложения и мнения по темата. Едва след това предложението за новата Наредба №11 ще бъде внесено на сесия.

С 32 гласа „за”, без „против” и 2 „въздържал се” Общинският съвет реши приемането на новата Наредба №11 за символите, почетните знаци и отличията на Община Плевен да бъде отложено. Очаква се