Общинският съвет заседава по 34 точки днес

Старейшните обсъждат промени на наредби и отчети

По предварителен дневен ред от 34 точки заседава днес Общинският съвет на Плевен. 

Първите три точки касаят три от общинските наредби – Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен, Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен и Наредба 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.

Предложението по Наредба №3 е за изменение и допълнение с нов раздел, регламентиращ режим за безплатно паркиране на електрически пътни превозни средства в Синя зона. С предложение, регистрирано в деловодството на Община Плевен директорът на ОП „Център за градска мобилност" уведомява, че във връзка с предложение от гражданин за безплатно паркиране на електрически и хибридни автомобили в зоните за почасово паркиране в Плевен, е извършила проучване за въведена подобна практика в други общини. Установено е, че безплатно паркиране на електрически автомобили има предвидено в общините Бургас, Добрич, Пловдив и Столична община. Посочва се още, че за хибридни автомобили не е предвидено безплатно паркиране в Република България. В заключение се споделя, че за поощряване и насърчаване ползването на електрически автомобили в Плевен е резонно местната нормативна уредба да бъде променена в този смисъл. В тази връзка е и внесеното предложение за изменение на Наредба №3, по което предстои да се произнесе местният парламент.

Втора точка в дневния ред на съветниците е за промени в Наредба №15, регламентираща реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на общината. Повод за предложението, внесено от Председателя на Общинския съвет Мартин Митев, е необходимостта от промяна на чл.16, ал.1 от Наредбата. Целта е правната регламентация за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения за определен срок върху общински имоти пред кафе-аперитиви, заведения за бързо хранене и други заведения за отдих и развлечения, представляващи летни градини /включващи маси, столове, саксии, цветарници и др./ да създава правна сигурност за собствениците и ползвателите на тези търговски обекти, с оглед защита на извършените от тях инвестиции за изграждане на летни градини съобразно действащата правна уредба преди изменението на Наредбата с решение от 24.11.2016г. С цитираното решение бе приета промяна на чл.16, като в летните градини се допусна поставяне на леки слънцезащитни устройства - чадъри и конзолни сенници. Това изискване създава редица проблеми на собствениците и ползвателите на търговските обекти с летни градини, тъй като в преобладаващата си част тези градини са изграждани преди изменението на текста в нормативния акт, се посочва в мотивите за редакция на нормативния акт.

На сесията влиза предложение и за нова Наредба №17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Една от причините за това са промени в поредица нормативни актове през последните години, актуализация на терминологията и изменение в наименованието на част от услугите. Част от промените касаят системата на предучилищното и училищно образование и налагат приемането на цени за предоставяни нови услуги. В тази връзка в предложения проект на Наредба №17 се запазват досега съществуващите такси, като се предлага въвеждане на такси за почасово гледане на деца. Друга причина за изработване на нов проект на Наредбата е привеждането в на услугите, предоставяни от общината в съответствие с тези, изброени в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация. Привеждането на общинската наредба в съответствие с нормите на действащото законодателство ще доведе до изменения в няколко раздела на действащата досега общинска наредба, което обосновава и приемането на нова Наредба №17, е записано в предложението.

През август Общински съвет - Плевен ще разгледа предложение и от Комисията за организиране и провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център ІІІ-Плевен” ЕООД. Собственик на капитала на здравното заведение е Община Плевен. В определения срок, документи за участие в конкурса са подали д-р Николай Хинков и д-р Снежина Тодорова. Двамата са представили тригодишни програми за развитие и дейност на „ДКЦ Ш - Плевен" ЕООД и са провели събеседване с комисията.

Точки пет и шест са отчети във връзка с общинските финанси. Съветниците ще изслушат отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за 2016 г. Отчетът бе представен и на публично обсъждане, организирано дни преди сесията от Председателя на местния парламент Мартин Митев.

Точка шеста в дневния ред е информация за изпълнението на текущия бюджет на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30 юни 2017 г. Сборният бюджет на Общината за годината е приет с Решение №462/26.01.2017 г. на Общинския съвет и е в размер на 82 165 349 лв. Сумата за финансиране на „делегирани от държавата дейности" е съответно 46 521 381 лв., а за финансиране на „местни дейности" и „дофинансиране на делегирани от държавата дейности" - 35 643 968 лв. От началото на годината до 30 юни бюджетът на Общината е изменян с постъпили средства от дарения, застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства и др. В резултат на тези промени общият обем на бюджета на Община Плевен към 30 юни 2017 г. е 84 740 169 лв., в т.ч. за „държавни дейности" - 48 251 565 лв. и „местни приходи“ - 36 488 604 лв.

На това заседание съветниците ще обсъдят предложение за нов Правилник за работата на Общински съвет по етнически и интеграционни въпроси и приемане на нов състав на Съвета. Съветът е създаден с Решение №411 от 08.11.2001г. на местния парламент и актуализиран в края на юни 2011 г. С оглед новите тенденции в Европейските политики за ромите и ангажиментите, които България е поела като страна - член на ЕС, е необходимо да бъде изработен нов Правилник и гласуван нов състав на Съвета от 10 души - 3 представители на Общински съвет - Плевен, 2 представители на общинска администрация и 5 представители на неправителствени организации в Общината.

Предложение за изменение на решение за разпределение на средствата в група „Подпомагане дейността на Младежки общински парламент - Плевен, за съвместни инициативи и младежки дейности в размер до 10 000 лв.”, внася Председателят на Общинския съвет. Предложението е за дофинансиране с 400 лв. на мероприятие на Скаутски клуб „Лъвче" - Плевен, посветено на 140 години от Плевенската епопея. В писмо от Линка Михова - клубен водач на Скаутски клуб „Лъвче" – Плевен, се посочва, че заложената сума в размер на 200 лв. за организация на проявата не са достатъчни. По искане на Мартин Митев е изготвена справка за усвоените средства от Календара за младежките дейности на Община Плевен за 2017 г. за първото шестмесечие, при което  е установено, че към 30.06.2017 г. в този раздел има неусвоени 727 лева.

Общински съвет - Плевен предстои да вземе решение и по предложение, касаещо ОУ „Антон Страшимиров" - с.Бохот. До общинска администрация е постъпило писмо от Теменужка Маринова - директор на училището за включването му в актуализирания Списък на средищните училища в Република България за учебната 2017/2018 г. „В ОУ „Антон Страшимиров" - с.Бохот се обучават 26 ученици в задължителна училищна възраст от селата Тодорово и Брестовец, в които няма училища. Училището има възможност за целодневна организация на учебния ден и условия за осигуряване на обедно хранене. Материалната база е в много добро състояние и отговаря на изискванията за осигуряване на равен достъп до качествено образование“, посочва г-жа Христова. Списъкът на средищните училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на Общината, след решение на Общинския съвет. Предложенията за това се внасят до 10 септември в Министерството на образованието и науката.

На предстоящата сесия ще бъде представен и отчет за дейността на Общински съвет – Плевен за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 година.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"