Общинският съвет на Плевен заседава по-рано през септември

Причината - връщане за ново обсъждане на две от решенията, приети на заседанието през август тази година

Редовното заседание на Общински съвет - Плевен през септември е изтеглено в понеделник – 25 септември, поради връщане за ново обсъждане на две от решенията, приети на заседанието през август тази година. Това информират от пресцентъра на местния парламент. Съгласно сроковете, визирани в Закона за местното самоуправление и местната администрация, при това положение Общински съвет – Плевен следва да преразгледа върнатия за ново обсъждане акт.

Срокът, в който двете решения трябва да бъдат разгледани отново, изтича на 25 септември. В тази връзка Председателският съвет реши редовното заседание да бъде изтеглено по-рано и на него да бъдат разгледани и двете върнати решения.

Върнатите за ново обсъждане решения са следните:

Със Заповед №РД29-7/12.09.2017 г. областният управител Мирослав Петров е върнал за ново обсъждане Решение №673/31.08.2017 г. на Общински съвет - Плевен. Цитираното решение касае приемането на нова Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Решението е върнато с мотив, че същото е  незаконосъборазно.

На основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА кметът на Община Плевен е върнал за ново обсъждане Решение №672/31.08.2017 г. на Общински съвет - Плевен. Цитираното решение е за приемане на Наредба за изменение на Наредба №15 на Общински съвет - Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен. Решениет е върнато с мотиви, че е незаконосъобразно и нецелесъобразно.



Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия