В МУ-Плевен се проведе пореден обучителен курс с докторанти, специализанти и млади учени

Курсът бе по Дейност 1 в рамките на проекта за подпомагане на тяхното развитие

Днес Габриел Георгиев, директор на библиотеката при МУ – Плевен, в качеството си на експерт-лектор по проект „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“, проведе обучителен курс на тема „Работа със систематизирана електронна информация (бази данни, библиографска и цитатна справка)“. 

Габриел Георгиев, който изнася ежегодно лекции в рамките на Докторантското училище, отново подчерта пред докторантите, специализантите и младите учени от таргетната група по проекта, че работата по написване на един дисертационен труд включва всички форми и методи на библиографската дейност. В своята презентация той подробно изясни, че се започва с избор на тема, преминава се през различните бази данни, които да удостоверят значението на написания труд, прави се цитатна справка на трудовете на съответния аспирант и се завършва с бибилиография на използваната литература. Гергиев обобщи, че преходът към информационно общество и все по-засиленото влияние на информацията пораждат необходимостта от бърза ориентация в информационните масиви. Ето защо, в процеса на изготвяне на дисертационния труд от съвременния млад учен важна част заема работата с различни бази данни, както и правенето на библиографска и цитатна справки. Това включва цялостното информационно обслужване на потребителите от страна на служителите в библиотеката: избор на ключови думи или термини; предпочитани ограничения (за вида на документите, език, хронология и др.); начин на подреждане на намерената информация; начин на доставяне на отговора; време за изпълнение; ценови ограничения и други. 

Като лектори в Дейност 1 по проекта са включени водещи експерти - хабилитирани лица и специалисти с доказан опит в обучението на докторанти; опит в научноизследователската и преподавателската дейност, притежаващи комуникационни и презентационни умения в академичен контекст и умения за работа със систематизирана научна информация – база данни и научни библиотеки. Целта е докторантите и младите учени да бъдат мотивирани и подпомогнати в развитието на научната и академичната си кариера чрез осигуряване на обучения за придобиване на умения и компетенции в сферата на академичното писане; методология на научноизследователската работа и биостатистиката; морално–етични аспекти на научното изследване; проектната дейност; работа със систематизирана научна информация – бази данни, научни библиотеки и други.

Целта на обучението по проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ е над 30 млади учени от хирургичните специалности да придобият практически умения и мотивация за устойчиво академично развитие чрез работа в реална среда с подходящо научно оборудване. Очакваният резултат е докторантите, младите лекари и специализантите да развият аналитични умения за научноизследователска работа, както и да се повиши тяхната готовност и адаптивност за професионална реализация.

Проектът „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща стойност 695 631,34 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен