Експертите на РИОСВ-Плевен провериха 119 обекта през ноември

Дадени са 61 предписания, съставени са два акта за нарушения и е издадено едно наказателно постановление

Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и води в Плевен са извършили 119 проверки през ноември, като 68 от тях са извънредни. Дадени са 61 предписания, съставени са два акта за нарушения и е издадено едно наказателно постановление. По издадени наказателни постановления са събрани 2750 лв. Суми в размер на 27 017 лв., събрани в предходен период са разпределени и преведени на  общини на чиято територия се намират санкционираните субекти.

В РИОСВ – Плевен са постъпили 10 сигнала, 2 жалби и 83 уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи и залесяване в държавни, общински и частни гори. След проверка на сигналите е установено, че пет от тях са основателни, четири са неоснователни и един е препратен по компетентност.

За периода, в направление ЕО и ОВОС са постъпили 73 уведомления инвенстиционно предложения, планове и програми, издадени са шест Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и две Решения за преценяване на необходимостта от ЕО.

В резултат на завишения превантивен, текущ и последващ контрол през отчетния период няма случаи на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"