Приключи 42-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици на територията на РИОСВ-Плевен

Обходени са влажни зони в област Плевен и област Ловеч

42-то Среднозимно преброяване на водолюбиви птици на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен, се проведе на 12 и 13 януари  тази година. Преброяването се извърши от Българската орнитологична централа към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, при Българската академия на науките и експерт от РИОСВ – Плевен.

Обходени са влажни зони в област Плевен и област Ловеч - 40 точки на наблюдение по поречията на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Дунав, както и язовирите Горни Дъбник, Телиш, Еница,Тотлебен, Каменец, Александрово, рибарници, блата и др.

Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви птици: зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, малък гмурец, голям гмурец, черноврат гмурец, зимно бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, земеродно рибарче, голям горски водобегач и др.

Установени са и екземпляри от други видове птици-обикновен мишелов, белоопашат мишелов, полски блатар, малък ястреб, голям синигер, дългоопашат синигер, щиглец, зеленика, кос, хвойнов дрозд, жълта овесарка, черешарка, гугутка, посевна врана, фазан, кълвачи, чинка, сива сврачка и др.

Събраните данни ще бъдат изпратени към Националната система за мониторинг  на биологичното разнообразие, за да се определят популациите на водолюбивите птици и състоянието на местата,  на които зимуват .Снимка на Деня

Щрихи от Плевен