МП оптимизира уредбата за проверката на имуществените декларации на магистрати

Политика

18-01-2018, 07:13

Снимка:

Министерство на правосъдието

Автор:

Дани Стоянов

Всичко от Автора

Още по Темата:

Отпускат допълнителни средства за правосъдното министерство

Проектозаконът предлага да се удължи срокът за проверка на имуществените декларации от 3 на 6 месеца

Оптимизиране на уредбата относно проверката на имуществените декларации на магистрати и уеднаквяване на правилата по обжалване на решенията на прокурорската и съдийската колегии на Висшия съдебен съвет (ВСС) за назначаване на административните ръководители в съдебната система, са част от промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ), които Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане.

Проектозаконът предлага да се удължи срокът за проверка на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите от 3 на 6 месеца, като единствена възможност за продължаване и приключване на проверките на имуществените декларации.

Регламентира се изрично получаването на информация от Инспектората към ВСС (ИВСС) чрез Информационната система на Българска народна банка за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и техните пълномощници. Създава се възможност ИВСС да има достъп до банковата тайна на магистрати, в случаите, в които те изрично са декларирали съгласие за това. Така Инспекторатът ще бъде задължен да иска разкриване на банкова тайна само за лицата, които не са декларирали писмено своето съгласие за достъп до данните, необходими за проверка на имуществените им декларации, част от които са банкова тайна.

С цел да се преодолее противоречивата съдебна практика относно компетентния съд, който може да разкрие банковата тайна, се предлага това да е районният съд по постоянния адрес на лицето.

Сегашната уредба поставя в неравноправно положение съдиите, прокурорите и следователите с тези, които са загубили това качество по отношение на налагане на административни наказания за неподаване на декларации за имотно състояние. С цел преодоляването й се предвижда санкция за неподаване на декларациите в срок и за лицата, които са загубили статут на магистрати, но са останали задължени да подадат декларации.

С промените в ЗСВ се ускоряват конкурсните процедури и процедурите за избор на административни ръководители. Предвижда се срокът за изготвянето на комплексна оценка на съдия, прокурор или следовател от Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия към ВСС да тече от откриване на процедурата с решение на Комисията, а не както е предвидено в момента – от постъпване на предложение.

Законопроектът уточнява правомощията на управителния съвет на Националния институт на правосъдието (НИП), като се акцентира върху приемането на учебни програми за задължителните обучения, на годишен план за дейността и на годишни отчети за изпълнението на бюджета на НИП.

Разширява се още кръгът на лицата, за които текущото обучение в НИП се взема предвид при повишаването им.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен