Общинският съвет заседава по 26 точки днес

Съветниците ще обсъждат предложения за промени по няколко общински наредби

С дневен ред от 26 предложения започва годината Общинският съвет на Плевен. Заседанието на местния парламент е днес в Конферентната зала на сграда "Гена Димитрова".

Съветниците ще започнат с обсъждане на предложения за промени по няколко общински наредби. Първа точка в предварителния дневен ред касае изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища, и Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. За обсъждане влизат още предложение за изменение и допълнение на Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен, както и предложение за изменение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен.

Дневен ред 

1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение №1039/24.04.2014 г. на Общински съвет – Плевен и Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен, приета с Решение №705/25.09.2017 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен.

Внася: Йордан Грижов – Общински съветник от ПП „ГЕРБ”

3. Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен.

Внася: Група общински съветници от „БДЦ”

4. Предложение относно промяна на Решение №790/30.11.2017 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно отчет за резултатите от управлението и разпореждането с общинската собсвеност за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Плевен за 2018 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно обсъждане на Бюджета на Община Плевен за  2018 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно разпределение на средствата в група „Физическа култура и спорт” и подпомагане младежки инициативи и включването й в Календар за младежки дейности на Община Плевен в общ размер до 10 000 лв.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно преобразуване на Основно училище „Христо Ботев” – с. Мечка в Обединено училище „Христо Ботев” – с. Мечка.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно преобразуване на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” – с. Търнене в Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий” – с. Търнене.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно изменение на Решение №757/26.10.2017 г. на Общински съвет  - Годишен план за ползване на дървесина от територии собственост на Община Плевен през 2018 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно учредяване право на надстрояване на съществуваща жилищна сграда върху общински недвижим имот в град Славяново, УПИ ХІV-189, кв.170.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно учредяване право на пристрояване към жилищна сграда върху общински недвижим имот в с. Опанец – УПИ ХХVІ, кв.17.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно учредяване право на строеж и сервитутно право върху общински терен за изграждане на комплексен трансформаторен пост /КТП/ в урегулиран поземлен имот ХVІІ - 651.640 в кв.612 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно продажба на застроен недвижим имот на собственика на законно построени върху него сгради – УПИ ІІІ, кв.12 по плана на с. Опанец, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построени върху него сгради – УПИ ІІ, кв.10 по плана на

с. Опанец, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно продажба на общински недвижим имот незастроен урегулиран поземлен имот УПИ VІ, кв.88, с. Гривица, Община Плевен отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост – незастроени УПИ І-66 и УПИ ІІ-66, отредени за жилищно строителство, кв. 13 по плана на с. Буковлък, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Съюз на учените в България” – клон Плевен върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ целият трети етаж от административна сграда на ул. „Васил Левски” №150, гр. Плевен, актуван с АОС №37195/28.10.2011 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно закупуване на недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул. „П. Р. Славейков” №37 - ателие /мезонет/ №11 с идентификатор 56722.660.264.12 на две нива с площ 148,2 кв.м..

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно внасяне на предложение в МС за отпускане на персонална пенсия на Гюнай Недкова Маринова по реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно внасяне на предложение в МС за отпускане на персонална пенсия на Франческа Тихомирова Йорданова по реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.3255 в местността „Стража” в землището на град Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод до поземлен имот с идентификатор 67088.316.19 в местността „Няма” в землището на гр. Славяново.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно заявление за разрешаване за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ІІ-667.954 – За безвредни производствени и складови дейности в кв.8, по плана на ж.к. „Дружба”, град Плевен и част от задънена улица /тупик/ определена от ок 156 към ок 15в.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно приемане на Общински план за противодействие на тероризма.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община ПлевенСнимка на Деня

Щрихи от Плевен