Проведе се заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Бяха представени, обсъдени и дискутирани определените 3 варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в Република България

В гр. Враца, в залата на Търговско-промишлената палата, се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. Заседанието беше открито и ръководено от Малина Николова – председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за периода 01.01-30.06.2018 г., областен управител на област Враца.
В заседанието взеха участие заместник-министърът на МРРБ Деница Николова, заместник-министърът на МТСП д-р Султанка Петрова, представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца и Ловеч, заместник областният управител на област Плевен, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди.
На заседанието беше избран заместник-председател на РСР на СЗР за периода 01.01- 30.06.2018 година – инж. Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатина.
Бяха представени, обсъдени и дискутирани определените 3 варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в Република България.
Беше представена и обсъдена разработка по обществена поръчка на ГД СППРР на МРРБ „Картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие“.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ беше представена актуална информация за състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на Северозападния район и предвидените от АПИ приоритети, мерки и дейности за реализация през 2018 г.
Представител на ПУДООС запозна участниците в заседанието с актуална информация за изпълнението на Приоритетна ос 2 "Околна среда и инфраструктура" на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и проектите за екологосъобразно обезвреждане на опасни пестициди и опасни отпадъци от бита на територията на цялата страна.
От страна на МЗХГ беше представена информация относно процедурите и мерките, които ще стартират през 2018 г. по Програма за развитие на селските райони, основни насоки за кандидатстване, както и за одобрени проекти на общините, за настоящия програмен период на територията на СЗР.
Беше представена и информация от ДА „Електронно управление“ относно планираните през 2018 г. дейности, насочени към въвеждането на ел. управление и комплексно административно обслужване в структурите на държавната администрация.
Областният Управител на област Ловеч, г-н Георги Терзийски запозна членовете на РСР с информация относно представителството на РСР на СЗР в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми 2014-2020 г. и информиране на членовете на Съвета при разглеждане на въпроси, пряко свързани с региона.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен