С нова целева група стартира вторият цикъл по проекта за обучение на млади учени в МУ-Плевен

Новата таргетна група е от общо 46 докторанти, специализанти и млади учени

С нова таргетна група от общо 46 докторанти, специализанти и млади учени стартира вторият цикъл на Дейност 1 и Дейност 2 по Проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“. Проектът е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с безвъзмездната финансова помощ на обща стойност 695 631,34 лв., а срокът за изпълнение е 21 месеца.

Целевата група на Дейност 2 „Персонализиран подход в предоперативната подготовка и оперативното лечение на пациенти чрез минимално инвазивна хирургия, базиран на образни реконструкции, 3D визуализация и виртуална симулация“ включва 19 докторанти, специализанти и млади учени от хирургичните специалности. От 23 март до 13 април 2018 г. те проведоха обучение по Модул 1 „Основи на образната диагностика“ с експерт-лектори от катедра „Рентгенология и радиология“ - проф. д-р Начко Тоцев, ръководител на катедрата, д-р Л. Цанков и д-р М. Влахова. Целият втори цикъл от обучителни курсове на Дейност 2 е с продължителност 6 месеца и включва шест модула:

1. Основи на образната диагностика (компютърна томография, ядреномагнитен резонанс, рентгенография и ултразвук)

2. Образен постпроцесинг – видове, приложения и ползи за клиничната практика

3. Виртуална симулация и 3D визуализиация

4. Виртуална дисекция и предоперативно планиране

5. Обучение за работата на виртуален симулатор за минимално инвазивна хирургия

6. Минимално инвазивна хирургия и работа в експериментална операционна зала

Целта на обучителните модули от Дейност 2 на проекта е младите учени да придобият практически умения и мотивация за устойчиво академично развитие чрез работа в реална среда с подходящо научно оборудване. Очакваният резултат е докторантите, младите лекари и специализантите да развият аналитични умения за научноизследователска работа, както и да се повиши тяхната готовност и адаптивност за професионална реализация.