30 точки в априлската сесия на Общински съвет - Плевен

Мисия

20-04-2018, 11:37

Снимка:

plevenutre.bg, архив

Автор:

plevenutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Георг Спартански: Ремонтът за милиони на детски заведения оправдава произтичащите неудобства

Георг Спартански: Плевен е проходим, но почистването може да е по-добро

Георг Спартански: Нямаме повод за срам и национално униние, трябва да гледаме напред

Георг Спартански и синдикалисти подписаха колективен договор в системата на образованието

Георг Спартански кани гражданите на среща по проблемите на спорта в Плевен

Мартин Митев: Изминалата 2017-та беше една добра година за работата на Общински съвет - Плевен

И десетте постоянни комисии към Общински съвет - Плевен обсъждат Бюджет 2018

Нова цифрова система за гласуване ще подобри работата в Общински съвет - Плевен

26 предложения ще обсъжда Общински съвет - Плевен на февруарската си сесия

Общински съвет - Плевен заседава по 26 предложения

38 точки в мартенската сесия на Общински съвет - Плевен

Постоянните комисии към Общински съвет - Плевен заседават днес и утре

Старейшините заседават на 27 април

Редовното заседание на Общински съвет - Плевен ще се проведе на 27 април (петък ), от 9,00 часа в сграда "Гена Димитрова ". Предварителният дневен ред е от 30 точки, съобщават от пресцентъра на местния парламент.

Ето какво включва днвеният ред:

1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение  и допълнение на Наредба №7 за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

  1. 2. Предложение относно изпълнение през 2017 г. на мерки от Програма за управление на отпадъците на територията на Община Плевен 2016-2020 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 3. Предложение относно приемане актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Плевен /2014-2020 г./.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно приемане Доклад за наблюдение изпълнението на Плана за действие на Община Плевен за 2014-2017 г. в изпълнение на Националната и областната стратегии за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно изменения на Решения на Общински съвет – Плевен

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно увеличаване числеността на ОП „Управление на общински земи и гори”

Внася: Георг Спартански –Кмет на Община Плевен

  1. 8. Предложение относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, за поемане на дългосрочен общински дълг по реда на Закона за общински дълг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 9. Предложение относно удостояване на Иван Миндиликов със званието „Почетен гражданин на Община Плевен” (посмъртно).

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

  1. 10. Предложение относно удостояване на проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. със званието „Почетен гражданин на Община Плевен”.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет - Плевен

  1. 11. Предложение относно продажба на незастроен урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост УПИ Х, кв.39 по плана на с. Ралево, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 12. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, незастроен урегулиран поземлен имот УПИ І, кв.88, с. Гривица, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 13. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – незастроен УПИ Х с площ 1 100 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.26 по плана на с.Пелишат, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 14. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Тихол Енев Мутафов, върху недвижим имот с идентификатор 56722.661.1315, представляващ застроен урегулиран поземлен имот – УПИ VІІІ – 661.1315, кв.95 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 15. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Тончо Христов Върбанов от град Плевен, върху недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ І-173, кв.6 по плана на с. Ралево, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно безвъзмездно придобиване право на собственост върху част от поземлен имот с идентификатор 56722.666.77 – бивш пл.№10532, кв.425  по плана на град Плевен, чрез дарение.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно отдаване под наем без публичен търг или конкурс на Районна колеги на Български зъболекарски съюз – Плевен, част от недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост – офис №222, находящ се на ІІІ етаж от административната сграда на ул. „Д. Константинов”№23, гр. Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Футболен клуб Спартак 1919” Плевен върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находяща се на ул. „Пиер Кюри” №9, гр. Плевен, представляващ идеална част от поземлен имот с идентификатор 56722.659.1105, заедно с построената в имота масивна едноетажна сграда със застроена площ 205 кв.м., актуван с АОС №42455/01.12.2017 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващо помещение, с площ от 19.08 кв.м., находящо се в гр.Плевен, пл.”Иван Миндиликов” №7, в сградата на Автогара – Плевен, първи етаж.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно одобряване на 3 броя схеми за разполагане на преместваеми обекти – детски електромобилчета, разположени в Централната градска част на гр. Плевен, по реда на чл.56 от ЗУТ, провеждане на тръжна процедура и отдаване под наем на част от имоти публична-общинска собственост

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация за урегулиран поземлен имот ІІ-за складова, обслужваща дейност и трафопост, кв.611, и улица по ОК 69 към ОК 11а по плана на гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно заявление за предприемане на необходимите действия за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация за урегулиране на територия, заключена между улици, определени от ок83 към ок84, ок102 към ок127, ок 83-ок82 към ок128 по плана на с. Буковлък.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно заявление за разрешаване за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ за част от улица определена от ок 4131 към ок 4132 в участъка на УПИ І – за болнично заведение в кв. 841 и срещуположния УПИ І – за озеленяване в кв. 839 по плана на гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.26 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно заявление за разрешаване за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулиран поземлен имот ІІІ-216 в кв.17 по плана на с. Тодорово и част от тротоарно пространство на улица определена по ок 10 към ок 9.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 56722.732.667 в местността Мъртва долина в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

27. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.757.478 в местността Плочата в землището на гр.Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

28. Предложение относно заявление за разрешение за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулиран поземлен имот ІV-10559, 105560; поземлен имот с идентификатор 666.40, попадащ от части в границите на УПИ І – за супермаркет, кулинарен магазин, ресторант, закусвалня, битови услуги и др. в кв. 428 и УПИ І – за ОДЗ в кв. 425 и поземлени имоти с идентификатори 666.38 и 666.44 попадащи в границите на УПИ І – за ОДЗ в кв. 425 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

29. Предложение относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Велислава Иванова Гергицова.

Внася: ПК по „Здравеопазване и социална политика”

30. Питане от Бойко Тодоров – Общински съветник от МК „За промяна” с вх. №ОбС – 1242/12.04.2018 г.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"