Откриха процедура за преназначване на прокурор от РП-Елена в Районна прокуратура - Плевен

Районна прокуратура – Плевен е най-натоварената прокуратура в апелативния район

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ на един прокурор от Районна прокуратура – Елена в Районна прокуратура – Плевен и указа на административния ръководител на Районна прокуратура – Елена, че следва надлежно да уведоми прокурорите в органа за решението и възможността в 7-дневен срок от получаването му да подадат заявления за участие в процедурата. Желаещите следва да изложат и мотиви за преместването. Процедурата по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ се открива въз основа на постъпило предложение от апелативния прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново. Положителни становища за откриване на процедурата са предоставени от административните ръководители на Окръжна прокуратура – Велико Търново, Районна прокуратура – Елена и Районна прокуратура – Плевен.

Районна прокуратура – Елена има тувръдена щатна численост от 4 щатни длъжности, от които 1 административен ръководител. Прокуратурата е с натовареност по щат под средната за страната и най-ниско натоварената в апелативния район. Изследваните данни показват, че дори след редуциране на магистратския състав с една заета щатна длъжност „прокурор“ натовареността ще остане под средната за страната и работата на органа няма да бъде нарушена. 

Районна прокуратура – Плевен е най-натоварената прокуратура в апелативния район, като е констатирана трайна тенденция за увеличаване обема на работата на прокурорите в органа от 2015 година насам.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен