Постоянните комисии към Общинския съвет заседават днес и утре

Заседанието на Общински съвет - Плевен е на 31 май

Постоянните комисии към Общински съвет - Плевен ще заседават следващата седмица - на 28 и 29 май. Две от тях - ПК „Бюджет и финансова политика“ и ПК “Стопанска политика и транспорт”, този месец ще обсъждат финансовите резултати на търговските дружества с общинско участие за първото тримесечие на 2018 г. Това информират от пресцентъра на местния парламент.

28 МАЙ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава от 13,30 ч. в стая 70 по дневен ред от 11 точки. Първа точка е предложения за промени на общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен. Комисията ще разгледа още: предложение за отдаване под наем на части от Градската градина за разполагане на преместваеми обекти, съгласно одобрена схема от 18.05.2018 г., съгласувана от Главния архитект на Общината; предложение за прекратяване по взаимно съгласие действието на точки от договор от 23.08.2011 г. за приватизационна продажба на 23 231 дяла, представляващи  100% от капитала на „ДКЦ І - Плевен”; приемане на актуализиран Правилник за устройството и дейността на Регионалния исторически музей; отчет за изпълнение на решения на Общинския съвет; др.  

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала по 10 точки. Комисията ще обсъждат промени в общинската Наредба №3; предложение за отдаване под наем на части от Градската градина за разполагане на преместваеми обекти по предварително одобрена схема; предложения за подробни устройствени планове; др.

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 8 точки. Съветниците ще разгледат предложение за продажба на самостоятелен обект в сградата на бившата „Клинична лаборатория” на ул.”Панега” № 28а. За обсъждане в Комисията влизат и финансовите резултати на търговските дружества с общинско участие за първото тримесечие на 2018 година.

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 9 точки. Първа точка е предложение за промени на общинската Наредба №3. И още: предложение за прекратяване по взаимно съгласие действието на точки от договор от 23.08.2011 г. за приватизационна продажба на 23 231 дяла, представляващи  100% от капитала на „ДКЦ І - Плевен”; предложение за възлагане на услуга обществен превоз на пътници по автобусна линия Плевен - Свищов от Републиканската транспортна схема, квота на Община Плевен; молба от инж. Ангел Несторов - управител на ЕООД ”Тролейбусен транспорт” за промяна в програмата на дружеството. За обсъждане влизат и финансовите резултати на търговските дружества с общинско участие за първото тримесечие на 2018 г.     

29 МАЙ /ВТОРНИК/

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15,30 ч. в Заседателната зала. Комисията ще разгледа предложение за прекратяване по взаимно съгласие действието на точки от договор от 23.08.2011 г. за приватизационна продажба на 23 231 дяла, представляващи 100% от капитала на „ДКЦ І - Плевен”; предложение за приемане на Програма за закрила на детето на Община Плевен за 2018 г.; предложение за дейността на „Дентален център 1 - Плевен”; предложение за отпускане на персонална пенсия.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала по 8 точки. Сред тях са предложение за проект за уличен водопровод по ул. „Българска авиация“ в Плевен; продажба на недвижим имот по плана на с. Буковлък; отдаване под наем на имот на бул. Русе; др.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 18,00 ч. в Заседателната зала по 4 точки - актуализиране на Правилника за устройството и дейността на Регионалния исторически музей, предложение за Статут на куклен фестивал „Шарено петле” - Плевен, уведомление относно откриване паметника на Емил Димитров и предложение от читалищното настоятелство на НЧ”Съгласие - 1869”.  Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"