В Тръстеник и Долна Митрополия рехабилитират улици по проект за близо 2 млн. лева

Община Долна Митрополия сключи договор с Държавен фонд „Земеделие“

Община Долна Митрополия сключи договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Договорът възлиза на стойност от 1 945 473.25 лева и е с максимална продължителност от 36 месеца.

В изпълнение на дейностите по проекта ще бъде извършена реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях  в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен