Близо 6 милиона лева за реконструкция на общински пътища в Долна Митрополия

Договорът възлиза на стойност от 5 854 914,32 лева и е с максимална продължителност от 36 месеца

Община Долна Митрополия сключи договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна - Долна /ІІІ - 118/ Долна Митрополия - Горна Митрополия /РVN 1047/ и PVN 2043 /ІІІ - 118 Подем - Долна Митрополия /Победа – Тръстеник /ІІІ - 3004/ на територията на община Долна Митрополия“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Договорът възлиза на стойност от 5 854 914,32 лева и е с максимална продължителност от 36 месеца.
Основната дейност включена в проектното предложение е строително – монтажната дейност на общински пътища № PVN 1045 с. Горна Митрополия - Долна Митрополия /ІІІ - 118/ Долна Митрополия - Горна Митрополия /РVN 1047/ и PVN 2043 /ІІІ - 118 Подем - Долна Митрополия /Победа – Тръстеник /ІІІ - 3004/.