ВАП откри нарушения при определяне на месечните такси за детски ясли и градини в Плевен

От Върховна административна прокуратура е извършена поредна проверка по реда на надзора за законност спрямо общински наредби

От Върховна административна прокуратура е извършена поредна проверка по реда на надзора за законност спрямо общински наредби свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Установени са 43 наредби, чиито разпоредби противоречат на нормативни актове от по-висок ранг - Конституция, Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/, Закон за предучилищното и училищното образование и др.

При проверката е установено нарушение при определяне месечните такси, които общините събират за посещаване на детски ясли и градини. Съгласно ЗМДТ таксата е месечна и се дължи от родители и настойници за ползване на предоставяната от общината услуга. В редица общини е регламентирано, че месечната такса за ползване на ясли и градини се състои от два компонента –т.нар. „постоянна“ такса и такса за присъствен ден. Предвидено е, че „постоянната“ такса се заплаща независимо от това дали детето посещава детското заведение, или не. На практика е формирано задължение за плащането на такса и при отсъствие на детето. Така въведената „постоянна“ такса противоречи на чл.81 ЗМДТ, според който основание за плащане на такса е ползването на ясла и градина. Нещо повече, в самия закон е предвидено, че лицата имат право да не заплащат предлагана от общината услуга, когато няма да я  ползват през годината или през определена част от нея.

Нарушения са открити в Столична община, общините Пловдив, Велинград, Несебър, Стара Загора, Димитровград, Плевен,  Ботевград, Хасково, Ловеч, Велико Търново, Созопол, Шабла, Горна Оряховица, Айтос, Горна Малина, Царево, Луковит и др.

Към момента са подадени 33 протести до административните съдилища.