Избраха административен ръководител на Районна прокуратура - Плевен

Прокурор Петков бе единствен участник в изборната процедура

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 8 гласа „за“ Пламен Петков за административен ръководител на Районна прокуратура – Плевен.

Прокурор Петков бе единствен участник в изборната процедура. Той има над 17 години юридически стаж изцяло в Районна прокуратура – Плевен. В периода 18.02.2002 г. – 18.02.2004 г. заема длъжността „младши прокурор“, а от 18.02.2004 г. до настоящия момент е прокурор в същата прокуратура.

В концепцията си за стратегическо управление кандидатът определя следните основни приоритети: изграждане на ефективен управленски екип от заместници на административния ръководител и отговорници на надзори; откритост и прозрачност при вземане на решенията от административния ръководител; усъвършенстване на административното управление и повишаване квалификацията на прокурорите и служителите; прозрачност в работата на магистратите и служителите.

Според прокурор Петков трябва да се активизира дейността на прокурорите, като не се допуска срочност на разследването над шест месеца; следва да се намали броя на върнатите от съда дела; да се продължи практиката за провеждане на съвместни работни съвещания между прокурорите и разследващите органи; засилване изпълнението на законовите функции на прокурорите, свързани с ефективно осъществяване на ръководство и надзор върху досъдебните производства и засилване функциите на наблюдаващия прокурор. В концепцията е акцентирано върху възможността да се увеличи броят на случаите, в които се прилагат предвидените в закона съкратени процедури за разследване, използване в по-голяма степен на бързите полицейски производства, както и използване в по-голяма степен на възможността да се възлагат дела на следователи.

По време на изслушването пред членовете на Прокурорската колегия бе посочена необходимостта от решаване на материално-битовия проблем, с цел осигуряване на работни места в една сграда за всички прокурори и съкращаване на административните срокове от разпределението на делото до предоставянето му на наблюдаващия прокурор.

Въпроси към Пламен Петков зададоха главният прокурор на Република България Сотир Цацаров, главният инспектор Теодора Точкова и Светлана Бошнакова – член на Прокурорската колегия за начина, по който ще бъде сформиран ръководния му екип, приложимите мерки за съкращаване на сроковете по администрирането на делата и прокурорските преписки и предоставянето им на наблюдаващия прокурор, подобряване организацията на работата в дейността на прокуратурата, както и предварително обсъждане на набелязаните административни мерки с прокурорите.

Кандидатурата на прокурор Петков бе подкрепена от Огнян Дамянов, който се мотивира, че кандидатът изключително добре познава работата на Районна прокуратура – Плевен, ползва се с подкрепата на колегите си, притежава решимост и възможност да се справи със съществуващите проблеми.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен