Деца с хронични заболявания и увреждания ще получават грижи в лекарските кабинети в училища и детски градини

МОН изпрати писмо до началниците на регионалните управления на образованието

Министерството на образованието в лицето на зам.-министър Деница Сачева изпрати писмо до началниците на регионалните управления на образованието относно дейностите, които се извършват в здравните кабинети в детските градини и училищата. Повод за реакцията на ведомството е жалбата на сдружения и неправителствени организации, сред които "Докосни дъгата", "Хипофиза", "За инсулинови помпи", "Спина бифида и хидроцефалия“, "Живот със синдром на Даум" и "Диабет, предиабет и метаболитен контрол", внесена неотдавна до здравния министър Кирил Ананиев, според която медицински сестри са отказвали да поемат отговорност за деца с диабет в градините.

В писмото на зам.-министър Сачева се посочва, че в момента Министерството на здравеопазването осъществява цялостна промяна в законодателството в областта на здравеопазването, включително и в наредба 3 от 2000г. за здравните кабинети в детските градини и училища. Компетентностите и дейностите, които извършват медицинските сестри (включително, работейки в здравни кабинети в детски ясли, детски градини и училища), обхватът и гарантирането на качеството на здравната грижа са регламентирани и в други нормативни актове, а не само в споменатата наредба. Така например, в чл. 120, ал.1 от Закона за здравето са определени дейностите, които се извършват в здравните кабинети в детските градини и училищата. От 2017 г. е извършена промяна, с която, наред с медицинско обслужване за оказване на първа помощ на децата и учениците и медицинско обслужване до пристигането на специализиран екип на спешна медицинска помощ, се включва и изпълнението на дейности по подпомагане на процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания, назначено от лекар от лечебно заведение, което осъществява диспансерно наблюдение на съответното хронично заболяване. Заболяванията и състоянията са изброени в друг нормативен акт - Наредба 8 от 3.11.2016г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (в сила от 1.1.2017г.), която МЗ актуализира ежегодно. Изрично е регламентирано, че тази дейност, както и останалите медицински дейности, се осъществяват от медицински специалисти, а именно лица с придобито висше образование по специалност "Медицина" в професионална квалификация "Лекар" и от други медицински специалисти с придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър".

В писмото се посочва още, че при упражняване на професията си медицинската сестра осъществява промотивни, профилактични, клинични и рехабилитационни здравни грижи в съответствие с професионалните й компетенции. От друга страна, професионалните дейности, които медицинските сестри могат да извършват по назначение или самостоятелно, са определени с отделна наредба, издадена от министъра на здравеопазването след съгласуване с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Една от дейностите, която се извършва самостоятелно от медицинските сестри, но по назначение от лекар, е осъществяване на различни манипулации (например поставянето на инжекция). В съответствие с установените нормативни изисквания, личният лекар изпраща на медицинския специалист от здравния кабинет талон за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година. В този талон задължително се вписват резултати от прегледа на детето, лекувано ли е, къде и кога, диагноза, диспансеризация, данни за наблюдаващия и лекуващ лекар и др. В специална част на талона наблюдаващия/лекуващ лекар изрично вписва и необходимостта от провеждане на допълнителни мероприятия, своите препоръки и назначения, които следва да бъдат изпълнявани. Например, в случай на дете със захарен диабет, което е на лечение с инсулин и това назначение е назначено от лекар от лечебно заведение, в което се осъществява диспансерното наблюдение на детето, медицинският специалист в детската градина или училището следва да изпълнява задълженията си по подпомагане на процеса на наблюдение и лечение на дете с диабет, поставяйки инжекцията с инсулиновата доза в съответствие със своите компетентности и в изпълнение на препоръката/назначението на наблюдаващия/лекуващия лекар.

С оглед на посоченото зам.министър Деница Сачева моли във възможно най-кратък срок регионалните управления на образованието да информират директорите на образователните институции за задълженията и дейностите, които следва да извършват медицинските лица в здравните кабинети и образователните институции.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"