В Разлог се проведе семинар "Клъстери за иновации в агропродуктите”

Проектът обединява осем партньора от четири страни

В залата на Общинския съвет в Разлог се състоя научно-практически семинар по проект „Клъстери за иновации в агропродуктите” с акроним “Agrolabs”, финансиран от от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално съфинансиране чрез Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014-2020“. Проектът „Клъстери за иновации в агропродуктите” обединява осем партньора от четири страни – Гърция, Кипър, България и Албания и е насочен към регионите от Централна Македония в Гърция (Иматея), Кипър (Lemesos), България (Благоевград-Разлог) и Албания (Fier). Целта на проекта е да насърчи производството и разпространението на иновативни агрохранителни продукти в Гърция, Кипър, България и Албания, като подпомага малки и средни предприятия и производителите в своите проекти за развитие, създавайки нови пазари за своите продукти.
Срещата беше открита от зам. кмета по социалните дейности на община Разлог г-н Венцислав Гърменов. Проектът AGROLABS бе представен от проф. д-р Валентин Богоев - СУ "Св. Климент Охридски ". Доц. проф. д-р Росен Цонев, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски ", представи резултатите от направената диагностика и анализ на текущото състояние на агро-хранителната верига в област Благоевград по сектори на производство – растениевъдство и животновъдство и на ниво общини. Бяха направени изводи и препоръки. Една от основните препоръки е да се стимулира развитието на местните селскостопански производители, чрез създаване на клъстерна мрежа.
По време на семинара бяха представени и резултатите от реализирането на Регионално проучване в област Благоевград, включително и съпровождащите ги фокус групови дискусии сред заинтересовани страни. Проучванията анализират състоянието на информираност на три основни целеви групи :
1. Първични селскостопански производители
2. Преработвателни фирми и преработватели
3. Търговци и дистрибутори на селскостопанска продукция
и тяхната лична ангажираност с проблемите на агрохранителния сектор в региона. Желанието им час по-скоро да бъде намерено решение на проблемите и заедно да се търсят взаимноизгодни решения, стимулиращи развитието на Агрохранителния сектор в населените места от областБлагоевград.
На събитието присъстваха местни земеделски производители включително представители на местните фермери. Събитието приключи с активна дискусия, засягаща представените резултати с участието на земеделските производители. Участниците споделиха своите проблеми и дадоха препоръки за следващия научен семинар по темата, който ще се проведе догодина 2019.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен