Кръгла маса по проект "Букварче, бъди ми другарче" ще се проведе днес в Плевен

Общата стойност на проекта е 185 948,00 лв

Днес, 26 ноември, от 12.30 часа в Конферентната зала на хотел "Сити – център", гр. Плевен ще се проведе кръгла маса по проект „Букварче, бъди ми другарче”, Договор BG05M2OP001-3.001-0085-C03, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основните акценти на събитието ще бъдат набелязване на следващи стъпки по изпълнение на общинската програма за образователна интеграция на етническите малцинства на територията на община Плевен.

Проект "Букварче, бъди ми другарче", BG05M2OP001-3.001-0085, е със срок на изпълнение 27.7.2016 – 27.11.2018 г. и се изпълнява от ОУ „Антон Страшимиров” с. Бохот, в партньорство с фондация „Образователно сътрудничество” и Община Плевен.

Общата стойност на проекта е 185 948,00 лв., от които средства от ЕСФ (85%) -158 055,80 лв., и национално съфинансиране (15%) - 27 892,20 лв.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"