ДФСГ "Интелект" с модернизирана образователна инфраструктура (Снимки)

Общата стойност на проекта е 1 399 992,00 лв.

Община Плевен е бенефициент по Договор за ПБФП № BG16RFOP001-3.002-0035-C01 (№ РД-02-37-299/13.12.2016 г.) за проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ – Плевен“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“. Общата стойност на проекта е 1 399 992,00 лв., от които европейско съфинансиране 1 189 993,00 лв. и национално съфинансиране 209 999,00 лв., представляващи 100%  безвъзмездна финансова помощ (БФП). Срокът за изпълнение на проектните дейности е 30 месеца.(13.12.2016 г. – 13.06.2019 г.)

Реализираните проектни инвестиции в настоящата образователна инфраструктура на ДФСГ „Интелект” – Плевен, допринасят за постигането на непосредствен осезаем и измерим резултат в няколко целеви аспекта, а именно: в значителна степен е подобрено качеството на образователната среда и съответно е повишена нейната атрактивност. Обновяването на материалната база спомага за цялостното подобряване на учебния процес и улеснява въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на младите хора. Подобрените условия в учебното заведение, модерните класни стаи и кабинети се отразят благоприятно на мотивацията на учениците за по-добро и по-активно обучение, като очакванията са да намалява процента на преждевременно напусналите сферата на образованието, с оглед бъдещата им професионална реализацията на пазара на труда; осигуреното по-високо ниво на енергийна ефективност от въведените енергоспестяващи мерки се съизмерва с чувствителното намаляване на разходите за потребена електро и топлинна енергия; подобрените експлоатационни характеристики на сградата са гарант за удължаване на жизнения й цикъл; осигурена е необходимата достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение, в т.ч. хора с увреждания в сградата на образователната институция и извън нея.

Изброените по-горе резултати са естествена проекция на изготвения и реализиран инвестиционен проект, водещ до достигането на нормативно изискуемия  по-висок енергиен клас на сградата – клас „С“, постигнат на практика чрез  прилагането на набор от конкретни енергоефективните мерки свързани с  подмяна на съществуващата стара дограма с PVC двоен стъклопакет – нискоемисионно външно стъкло; топлинно изолирани и боядисани стени; топлинно изолирани под и покрив, чрез полагане на топлинна изолация; подменени са  осветителните тела с LED в класните стаи, зали, библиотека, зала за съвещания, физкултурен салон; изградена е нова осветителна инсталация, включваща силова инсталация, гръмоотводна и заземителна инсталация; подменена е горивната система и част от тръбната инсталация, с цел отопление на сградата чрез природен газ; ремонтирани и реконструирани са ВиК инсталациите.

Достъпността и използването на сградата /помещенията на ДФСГ „Интелект” – Плевен от лица в неравностойно положение, в т.ч. лица с увреждания, като един от основните компоненти на проекта, се осигурява от инсталирания вътрешен асансьор с три спирки, разположен в огледалото на вътрешното стълбище, ремонтираната съществуваща рампа, ситуирана до централния вход на училището, както и от адаптираните санитарни възли на първия й етаж.

И на последно място, но не и по важност, в хронологията от проектната структура се нареждат интнервенциите насочени към постигане на цялостно подобряване и обновяване на прилежащото дворно пространство, с разположената в него спортна инфраструктура – възстановени са цветните и тревни площи; подменени са тротоарните плочи; ремонтирана е оградата около футболното игрище и е положена изкуствена настилка на игрището; ремонтирана е алфалтовата настилка на баскетболното и волейболното игрище с оформен достъп до тях.

Изпълнението на настоящия проект, допринася за постигане на интегрирано въздействие и синергичен ефект с реализирани в миналото проекти, както и чрез мерките и дейностите, предвидени по други проекти, част от Инвестиционната програма на Община Плевен, които касаят интервенции върху образователната инфраструктура на територията на общината.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"