МУ-Плевен реализира успешно проекта, насочен към подпомагане развитието на млади учени

Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща стойност 695 631,34 лв.

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) приключи успешно реализацията на проект BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща стойност 695 631,34 лв., от които 591 286,64 лв. са европейски средства, а националното финансиране е 104 344,70 лв. със срокът за изпълнение от 12.04.2017 г. до 31.12.2018 г. Екипът по управление и изпълнение на проекта е с ръководител проф. д-р Мария Средкова,  координатор доц. д-р Галя Ставрева, заместник-ректор по научноизследователска дейност; и членове на екипа - доц. д-р Пенчо Тончев, администратор научноизследователска дейност; Анелия Луканова, счетоводител и Ваня Панчева, юрист.

Екипът за организация и управление на проекта успешно извърши планиране и контрол на дейностите по проекта за постигане на поставените цели в определените срокове, бюджет и качество. Основната цел на проекта бе да надгради функциониращото докторантско училище на МУ–Плевен със специфични дейности и курсове, необходими за развитието на докторантите, специализантите, младите учени и преподавателите към Факултет „Медицина“.  По този начин бе създаден център за подкрепа на развитието на докторанти, специализанти и млади учени, който осигурява високо качество на тяхното обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда. Специфичните цели на проекта бяха насочени към повишаване на мотивацията на докторантите, специализантите, преподавателите и младите учени във Факултет „Медицина“ за академична и научноизследователска кариера чрез предлагане на иновативно и качествено обучение.

В резултат на успешното изпълнение на дейностите по проекта целевата група от над 100 активни участници, от които 36 докторанти, 12 постдокторанти, 40 специализанти и 12 преподаватели, получиха високотехнологично обучение и възможности за професионална реализация в научната сфера. Благодарение на създадени по-добри условия за работа, на проведените курсове за повишаване на квалификацията и достъпа до специализирано оборудване, те имаха възможност да разгърнат научния си потенциал. В резултат на повишената мотивация за академична кариера 12 лица от целевата група са зачислени в докторантура, 5 докторанти успешно защитиха дисертационните си трудове, а други двама са в процес на защита.

Шест са основните дейности по реализацията на проекта за стимулиране на академичното развитие и професионалното израстване на целевата група от докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени. В рамките на Дейност 1 „Разработване на учебна програма и провеждане на курсове по ключови компетенции за успешна научна кариера“ е създаден и успешно функционира Център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет "Медицина" на МУ – Плевен. По тази дейност в проведените курсове са обучени 57 лица от целевата група. По Дейност 2 „Персонализиран подход в предоперативната подготовка и оперативното лечение на пациенти чрез минимално инвазивна хирургия, базиран на образни реконструкции, 3D визуализация и виртуална симулация“ са осигурени възможности за провеждане на интерактивно обучение на 40 специализанти и докторанти от хирургическите специалности чрез участие в 24 занятия, включващи 6 модула. По Дейност 3 „Провеждане на обучение за участие и подготовка на научноизследователски проекти, актуални предложения, трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост“ са проведени два двудневни интерактивни семинара с участието на 50 специализанти, докторанти, постдокторанти и преподаватели. По Дейност 4 Практическо обучение по програма "Експериментална наука" е разработена учебна програма за практическо обучение по „Експериментална наука“ и са проведени два специализирани курса с участието на 10 докторанти, постдокторанти, специализанти и преподаватели. По Дейност 5 „Подкрепа за индивидуалното научно и кариерно развитие на лицата от целевата група“ е осигурена индивидуална подкрепа на 48 лица от целевата група за изготвяне на публикации в научни списания и на научни доклади за участие в научни форуми. Също така е оказана финансова подкрепа на 40 лица за повишаване на квалификацията чрез участие в курсове и специализации в научноизследователски центрове със съвременно оборудване и уникална научна апаратура в страната и чужбина. По Дейност 6 „Активна промоция на докторантите, специализантите и младите учени пред потенциални работодатели и партньори в бъдещи съвместни проекти“ са проведени два научни форума -  „Ден на учения“ и „Наука и бизнес“ за представяне на научните постижения и проекти на лицата от целевата група пред потенциални работодатели. Дейностите по информация и публичност включиха създаване на уеб сайт на проекта, на информационни брошури и табла, както и отразяване на резултатите от проекта в печатни и електронни медии.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен