Постоянните комисии в Общинския съвет заседават днес и утре

Всичките десет комисии този месец ще се запознаят с годишния план за дейността на отдел „Вътрешен одит“ за календарната 2019-та

Постоянни комисии на Общински съвет - Плевен се събират за заседания следващата седмица - 25 и 26 февруари /понеделник и вторник/. Всичките десет комисии този месец ще се запознаят с годишния план за дейността на отдел „Вътрешен одит“ за календарната 2019-та, пред две от комисиите ще бъдат представени и годишните програми за развитие на търговските дружества с общинско участие.

25 ФЕВРУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов ще заседава от 13,30 ч. в стая 70 на Община Плевен. Пред комисията ще бъде представено писмо от "Топлофикация - Плевен", в което се посочва, че с оглед подобряване на екологичната обстановка в Плевен е необходимо да се работи в посока топлофициране на районите останали без централно отопление от ТЕЦ. Община Плевен може да направи много за облекчаване на административните дейности при извършване на аварийни и основни ремонти от дружеството, се казва още в текста. Комисията ще разгледа и искане за дофинансиране на маломерни паралелки в три общински училища - СУ "Анастасия Димитрова" - гр.Плевен, СУ "П.Яворов" - гр. Плевен и в ОУ „Отец Паисий" - с. Опанец. Ще обсъди и предложение за правилник на Общинския медиен център, както и две предложения за учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински недвижими имоти за читалища в общината /НЧ “Пробуждане 1897” - с. Пелишат и НЧ „Асен Златаров - 1939” - с. Къшин/.

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов се събира от 15,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен. Комисията ще заседава по пет точки, една от тях е  предложение за разпределение на средствата в група „Физическа култура и спорт” и приемане Календар за младежки дейности на Община Плевен за 2019 година.

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред е от 16 точки. Този месец търговските дружества с общинско участие представят пред комисията информация относно актуално си състояние, финансовите резултати към края на 2018 г. и програмите си развитие за новата 2019-а. Информациите са внесени от „Дентален център І - Плевен” ЕООД, „Тибор” ЕАД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД, "ДКЦ ІІI - Плевен" ЕООД, "ДКЦ ІІ - Плевен” ЕООД и „Инжстрой” ЕООД. Комисията ще обсъжда още: предложение за пълна реконструкция на уличното осветление в Плевен; искане за дофинансиране на маломерни паралелки в три общински училища; писмо от общинската фирма „Паркстрой“ относно възложени дейности от страна на Общината; др.

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала по 6 точки. Съгласно резолюция на председателя на ОбС - Плевен, Мартин Митев, пред комисията ще бъдат представени финансови справки за актуалното състояние и програми за развитие на общинските фирми за 2019-а година. Съветниците ще обсъждат също и предложението за пълна реконструкция на уличното осветление в Плевен. В текста се посочва, че след изграждане на системата за улично осветление в Плевен преди повече от 70 години е извършвано поетапно обновяване, но анализа показва, че има недостатъчно осветени улици и улични платна. Документът предлага съответно мерки за енергийна ефективност и повишаване сигурността и експлоатационните характеристики на системата.

26 ФЕВРУАРИ /ВТОРНИК/

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев ще заседава от 13,00 ч. в Заседателната зала. Пред комисията ще бъде представен отчет за изпълнението на мерките от Програмата за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на гр. Плевен за 2018-а година. Ще бъде разгледано и предложение за промяна предназначението на земеделски земи в общината във връзка с изграждането на АМ „Хемус“. Трасето на магистралата минава през общините на Плевен и Ловеч, като засяга шест землища. На територията на Община Плевен това са землищата на с. Николаево и с. Бохот.

ПК „Обществен ред и сигурност” с председател Владислав Монов се събира от 14,00 ч. в Заседателната зала по две точки - запознаване с годишния план за дейността на отдел „Вътрешен одит“ за 2019-а година и представяне на информация за състоянието на обществения ред и противодействието на престъпността на обслужваната от Първо РУ - Плевен територия за 2018-та.

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала. Комисията ще обсъжда предложение за кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с проект за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Този месец ще бъдат разгледани и 19 заявления за финансово подпомагане на лица от община Плевен с репродуктивни проблеми.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на комисията включва 15 точки: обсъждане на предложение улица в Плевен да носи името на проф. Михаил Грънчаров - дългогодишен директор на Регионалния исторически музей и почетен гражданин на Плевен; предложения за учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински недвижими имоти за НЧ “Пробуждане 1897” - с. Пелишат, за НЧ „Асен Златаров - 1939” - с. Къшин;  предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот и за сдружение "Спортен клуб ДСД БОКСИНГ" - Плевен; др.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева ще заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала по 6 точки. Сред тях са: писмо от Дружеството на плевенските художници относно провеждането на международния симпозиум по скулптура; предложение улица в Плевен да носи името на проф. Михаил Грънчаров; предложение за приемане на правилник на ОП „Общински медиен център”; заявление за подкрепа за участие в международен фестивал.

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова се събира от 17,30 ч. в Заседателната зала. Комисията ще обсъжда искането за дофинансиране на маломерни паралелки в СУ "Анастасия Димитрова" - гр.Плевен, СУ "П.Яворов" - гр. Плевен и в ОУ „Отец Паисий" - с. Опанец. Ще се запознае и с годишния план за дейността на отдел „Вътрешен одит“ за 2019-та.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен