Община Плевен с важно съобщение във връзка с предстоящите избори за европeйски парламент

Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на Интернет страницата на Общината – в срок до 15 април

Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Община Плевен уведомява гражданите:

* Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на Интернет страницата на Общината – в срок до 15 април 2019 г.

* Гражданите на други държави членки на ЕС, които желаят да бъдат вписани в избирателен списък, представят декларация по образец в общинската администрация по адрес на пребиваване в Република България – в срок до 15 април 2019 г.

* Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателен списък по настоящ адрес – в срок до 11 май 2019 г.

* Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление чрез

* Интернет страницата на Общината по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК – в срок до 11 май 2019 г.

* Само кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – в срок до 11 май 2019 г.

* На Интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 15 май 2019 г.

* Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до Общинската администрация – в срок до 18 май 2019 г.

* Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, може да заявяттова, при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК– в срок до 20 май 2019 г.

Заявления в Община Плевен се подават:

- за град Плевен: в сградата на Община Плевен на адрес:

- гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 2, стая № 19 от 08.30 до 17.00 ч.; - за населените места на Община Плевен ( без град Плевен):

- в кметствата на населените места;

- електронни заявления могат да се подават на електронен адрес: @pleven.bg

Справки в избирателните списъци могат да се правят:

- на обявените със заповед на Кмета на Община Плевен места;

- на Интернет страницата на ГД „ГРАО“ – http://www.grao.bg/elections - на Интернет страницата на Община Плевен – http://www.pleven.bg - на телефон 064/881-204Снимка на Деня

Щрихи от Плевен