НАП - Плевен продава земеделска земя

Първоначална цена на групата- 45 000.00лв.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ:

на 22.05.2019г., от 10:00 на следния недвижим имот:

Земеделска земя, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – НИВА, шеста категория, площ 48 289 кв.м, находящ се с.ВЪЛЧИТРЪН, община ПОРДИМ, област ПЛЕВЕН -местност "МЕЧКАТОВЕЦ"

Първоначална цена на групата- 45 000.00лв. /четиридесет и пет хиляди лева и 00 ст./

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 07.05.2019г. до 16.05.2019г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., по адреса на местонахождение на поземления имот - с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен , местност "МЕЧКАТОВЕЦ"“

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново Офис гр. Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg 

За контакти: телефон  (064) 898-368 , (064) 898-310– Йоана Мандолска,

ел. адрес [email protected]Снимка на Деня

Щрихи от Плевен