Стартира процесът по подготовка на програма България-Румъния 2021-2027

Напредъкът в изпълнението на програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България за 2018 г. беше отчетен на единадесетото заседание на Комитета за нейното наблюдение, което бе ръководено от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Тя приветства добрите темпове на изпълнение, високата разпознаваемост на програмата сред бенефициентите и реализираните успешни проекти в полза на гражданите в региона. Като ключов момент беше определена 2019 година, в която се анализира текущото изпълнение и се оформя визията за бъдещия програмен период 2021-2027.

Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020 е с общ ресурс 258,5 млн. евро. Средствата се инвестират в проекти, които целят да насърчат развитието на областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич в България и на Констанца, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш в Румъния. До момента са сключени 164 договора за субсидия на обща стойност малко над 254 млн. eвро, като 58 проекта вече са изпълнени.

След заседанието се проведе първа среща на Съвместната работна група за разработване на бъдещата Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България за периода 2021-2027 г. Работата й стартира с отчитане на развитието и ползите от установеното  сътрудничество в граничния регион. В хода на дискусиите заместник-министър Николова прикани членовете на работната група да използват научените уроци от настоящия период.

Реализирането на интегрирани проекти  беше посочено като възможност за преодоляване на небалансираното  развитие на регионите, което продължава да се наблюдава независимо от направените до момента инвестиции. Прилагането на стратегически подход за програмен период 2021-2027 г., който отчита специфичните нужди и потенциал на регионите, ще осигури по-ясното фокусиране на инвестициите и видимост на постигнатите резултати, посочи заместник-министър Николова. Както през настоящия, така и през следващия програмен период се очаква програмата да подкрепи дейности, допринасящи пряко за постигане целите на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. Малки и средни предприятия биха могли да се финансират чрез фонд за малки проекти, с което ще се осигури по-целенасочена подкрепа за икономическото развитие с реален ефект върху бизнеса, сподели регионалният заместник-министър. Регионалната политика ще следва съобразяване с нуждите на регионите, като проектните идеи се съгласуват предварително в контекста на тяхната обвързаност и допълняемост с инвестициите по останалите програми и стратегическите планове на регионите. Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия