Правителството одобри годишния доклад за младежта

Проследяват се специфичните за младите хора предизвикателства, социално-икономическите реалности, нагласите и ценности

Министерският съвет одобри Годишния доклад за младежта за 2018 г. Докладът представя информация за състоянието на младежта в страната и отчита предприетите мерки от страна на отговорните институции в изпълнение на държавната политика в тази сфера през изминалата година.

Проследяват се специфичните за младите хора предизвикателства, социално-икономическите реалности, нагласите и ценностите на младежите, което дава възможност за разграничаване на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните решения по отношение на младежките политики.

За целите на доклада, по инициатива на Министерството на младежта и спорта е реализирано и национално представително социологическо проучване сред младите хора в страната на тема „Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната“. Въпросите, заложени в проучването, следват основните теми и приоритети на Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. - повишаване на гражданската активност, повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността, насърчаване на здравословния начин на живот, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите хора, развитие на младежкото доброволчество, развитие на междукултурния и международния диалог, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение.  Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"