Постоянните комисии в Общински съвет - Плевен заседават днес и утре

Постоянните комисии се събират за заседания следващата седмица

Постоянните комисии в Общински съвет - Плевен се събират за заседания следващата седмица - 22 и 23 юли /понеделник и вторник/.

22 юли /понеделник/

ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов ще заседава от 13,00 ч. в стая 70 на Община Плевен. Дневният ред на комисията този месец включва 9 точки. Съветниците ще обсъждат предложение за отмяна и приемане на нова общинска Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен. Част от дневния ред е предложението и за изменение на Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услугите. Сред останалите точки са: предложение за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост - „Летен театър“ в парк „Кайлъка“; за отдаване под наем без търг или конкурс на сдружение „Зона за трансатлантически просперитет - наблюдателна мисия, България“ на част от недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост на ул.„Димитър Константинов“ №23; писма от НЧ „Съгласие 1869“ за отпускане на средства и от РЗИ - Плевен относно „Дентален център 1 Плевен“.

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев ще заседава от 14,00 ч. в стая 70 по 15 точки. На заседанието ще бъдат представени предложенията за: даване на съгласие за кандидатстване на Община Плевен в партньорство с „Тролейбусен транспорт“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“; предложение за допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Плевен през 2019 г.; за разрешение изработване на проекти за подробни устройствени планове; др. 

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала. Комисията ще се запознае с изменение на инвестиционната програма на Общината за 2019 г. и с предложение за трансформиране на част от Целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите за извършване на текущ ремонт на общински пътища. На заседанието ще бъде представена и информация от „Инжстрой“ ЕООД относно финансовото състояние на дружеството и отчет от ОП „Жилфонд“ за изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

23 юли /вторник/

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова се събира от 14,00 ч. в Заседателната зала. Комисията ще обсъжда 5 точки: предложение за промени на общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината; за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини и учебни заведения; писмо от НЧ „Съгласие 1869“ за отпускане на финансови средства; искане от директора на ОУ „Патриарх Евтимий“ относно одитен ангажимент и от директора на ПГМХТ – Плевен, за осигуряване на градски транспорт до училището.

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15,30 ч. в Заседателната зала. Този месец в комисията влизат предложения за промени в Наредба №17 и за изпълнение на задължения по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ и обезпечаване на искане за авансово плащане по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Плевен“, чрез Запис на заповед. Комисията ще се запознае и с уведомление от РЗИ - Плевен относно заличаване на „Дентален център 1 Плевен“ ЕООД от регистъра на болничните заведения.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала по 12 точки. В дневния ред са: предложение за изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2019 г.; за отдаване под наем на Летния театър в парк „Кайлъка“; за отдаване под наем без търг или конкурс на помещения на сдружение „Зона за трансатлантически просперитет - наблюдателна мисия, България“; предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини и учебни заведения и др. 

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала по 5 точки. В комисията ще бъдат представени писма от търговски дружества с общинско участие в капитала относно предложения за избор на експерт-счетоводители за заверка годишни финансови отчети за 2019 г. на дружествата. Ще бъде представено и становище от кмета на Общината относно преписка от ПГМХТ - Плевен. Информации относно финансовото си състояние внасят общинските фирми „Инжстрой“ ЕООД и ОП „Жилфонд“ - Плевен.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева ще заседава от 18,00 ч. в Заседателната зала. Съветниците ще обсъждат предложение за утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия „Илия Бешков”, предложение за отдаване под наем на терен - публична общинска собственост - „Летен театър“ и писмо от НЧ „Съгласие 1869“ относно отпускане на финансови средства.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен