Обявяват нова процедура за отдаване под наем на Летния театър

Това реши Общинският съвет на Плевен

Да бъде обявена нова процедура за отдаване под наем на Летния театър в парк „Кайлъка“, реши Общинският съвет на Плевен. Решението бе прието във връзка с изтичане срока на договора, с който имотът - публична общинска собственост, е предоставен под наем през 2014 г.

В изпълнение на решения от април и май 2014 г. на местния парламент и заповед на кмета на Общината от юли 2014 г. между общинското предприятие "Жилфонд" и фирма „Нивел" ООД е сключен договор, с който Летният театър е предоставен под наем. Договорът е с дата 04.08.2014 г. с договорен месечен наем от 375 лв. без ДДС. Сумата е съобразена със състоянието на театъра към момента на сключването, което е било лошо и ползването на същия не е било възможно без извършване на основен ремонт. На 04.08.2019 г. срокът на договора изтича, поради което е изготвена нова оценка за наем от лицензиран оценител. След подробен оглед и запознаване със състоянието на общинския имот и извършените от наемателя подобрения, изчисленият нов месечен наем е в размер на 521 лв. без ДДС. Във връзка с посоченото следва да се проведе нова процедура за отдаване под наем на Летния театър, като съгласно Закона за общинската собственост /ЗОС/ части от имоти - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем след решение на Общинския съвет за срок до 10 години.

Съгласно днешното решение отдаването под наем на Летния театър ще се извърши чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в общинската администрация при изчислената от лицензирания оценител първоначална наемна цена. До участие в конкурса ще се допускат кандидати, които отговарят на съответните изисквания:

- да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани в съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно законодателство като търговци или регистрирани по друг закон с право да извършват стопанска дейност;

- чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от държава - членка на Европейския съюз;

- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация съобразно съответното законодателство;

- да нямат задължения към Община Плевен;

- да не са неизправна страна по договори, сключени с Община Плевен;

- да запази предназначението на имота

Конкурсните критерии за отдаване под наем на Летния театър предвиждат и следното - наемна цена 60 на сто и размер на инвестицията за поддръжка и подобряване на общинския имот - 40 %. Договорът за наем ще бъде за срок от 5 години при първоначална наемна месечна цена от 550 лв. без ДДС. Съветниците гласуваха и допълнителен текст, в който се посочва, че Община Плевен ще има право да ползва безвъзмездно имота за провеждането на определен брой мероприятия, за които наемателят ще бъде уведомен месец предварително.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен