Въвеждат нови правила при продажбата на дървата за огрев и въглищата

Животът

27-07-2019, 10:00

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Брикетите и въглищата – вече само опаковани и с етикет

Нови правила при продажбата на дърва за огрев, брикети и въглища налага Министерството на околната среда и водите с наредба. Според нея твърдите горива могат да бъдат предоставяни на пазара и/или разпространявани, само ако са опаковани в запечатана опаковка, с тегло от 25 kg, (до -1%), която не позволява тяхното разсипване и промяна на качеството им. Върху всяка опаковка с твърди горива се отпечатва етикет на български език, изписан по такъв начин, че съдържанието да е неизтриваемо, лесно четливо и видимо при предлагане на продукта.

 

Оценяването на съответствието на твърдите горива с изискванията за качество към тях се извършва от лицата, които ги пускат на пазара, след изпитване на представителна проба от всяка партида твърдо гориво.  Изпитванията на взетите проби се извършват от лаборатории, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" (ИА БСА) или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по споразумение за взаимно признаване в организация, на която е член и ИА БСА. Въз основа на резултатите от изпитванията лицата, които пускат твърди горива на пазара, съставят декларация за съответствие за всяка партида. Лицата, които пускат твърди горива на пазара, са длъжни да съхраняват декларацията за съответствие и протоколите от изпитванията на акредитираните лаборатории най-малко 2 години от датата на тяхното издаване.

 

Контролът ще се осъществява от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) или оправомощени от него длъжностни лица.

 

 

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен