Комисии в Общински съвет - Плевен обсъждат промени в две общински наредби

И двете наредби влизат за обсъждане в постоянните комисии в Общинския съвет на заседанията през август.

Предложения за промени в две общински наредби влизат за обсъждане в постоянни комисии в Общински съвет - Плевен. Промените са в Наредба №26 за управлението и ползването на горски територии - общинска собственост и в Наредба №33 за финансовото подпомагане на спортните клубове в общината.

"Измененията в Наредба №26 са по предложение на общинската администрация. Причината за тях е синхронизиране на текстовете на Наредбата с актовете от по-висока степен“, информира председателят на местния парламент Мартин Митев. След преглед по реда на надзора, извършван от Районна прокуратура - Плевен, са открити несъответствия на приетия подзаконов нормативен акт със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Установено е, че не е прецизирано регламентираното ползване на горските територии, което за дървесните продукти е възмездно, а за недървесните продукти - безвъзмездно. Необходимо е привеждане на текстове от Наредбата и в съответствие с последните изменения на закона и прецизиране компетентността на лицата, имащи право да разрешават движение на превозни средства в горски територии, когато това не е свързано с изпълнение на горскостопански, селскостопански или ловностопански дейности.

Вносител на предложението за промени в Наредба №33 е общинският съветник Йордан Грижов. Той мотивира предложението си с необходимостта от прецизиране на някои текстове, за да се постигне по-голяма справедливост при изчисляване на точките на спортните клубове. На база на точките се определя и финансирането за детско-юношеските школи на клуба от страна на общината.

И двете наредби влизат за обсъждане в постоянните комисии в Общинския съвет на заседанията през август. Наредба №26 ще се гледа в ПК по „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ и ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“. Наредба №33 е част от дневния ред съответно на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ и ПК по „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"