ПГПЧЕ – Плевен успешно приключва проект "Традиции и иновации за по-добро бъдеще"

Той е в рамките на Програма Еразъм +

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен успешно приключва проект "Традиции и иновации за по-добро бъдеще" в рамките на Програма Еразъм + /  Ключова  дейност  1  в  областта  на  училищното  образование. По тази ключова дейност се отпуска финансиране от Европейския съюз за  образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование с цел обучение.

За периода 1.06.2018-31.08.19 шест преподаватели от гимназията - двама учители по английски език, един по английски и руски език, един по френски език, един по психология и логика на френски език и и един по математика на испански език участваха в следните квалификационни курсове :  „Преподаване на английски език с технологии" в The English Language Centre, Брайтън, Великобритания;  "Използване на технологиите в класната стая" на Alpha College of English, Ирландия;  "Курс за преподаватели по английски език от Европа с фокус върху литературата" към InterEducation, Cheltenham, Великобритания;  "Практически семинар за учители по френски език" към Centre International, Антиб, Франция и "Интензивен курс по испански език и изучаване на учебни предмети на чужд език" към Europass Teacher Academy, Барселона, Испания.

Участието в образователните мобилности даде възможност на участниците да придобият нови знания и умения за професионална експертиза и да разширят езиковите си компетентности, социални умения и интеркултурни познания. Новите идеи за планиране, преподаване и достъпност чрез ИКТ на учебния материал бяха представени в обучителни практикуми пред колеги от училището и областта, ръководството и родителите. Реализира се обмен на добри практики с училища-партньори от България,Франция, Италия, Швеция, Румъния,Гърция и Полша. Прилагането на практика на иновативни методи за преподаване повиши интереса и мотивацията на учениците за по-добри резултати и брой участия в състезания, конкурси, изпити и международно оценяване на грамотността по методиката на PISA. Един от най-важните за общността резултати е насърчаване на самостоятелно и неформално учене и нови форми на обучение с цел осигуряване на равен достъп до образование.

На базата на придобитите знания и умения, на мотивацията на преподавателите, на наличната материална база  и в съответствие с Европейския план за развитието на училището продължаваме активно да работим за реализиране на целите си в дългосрочен план, а именно:осигуряване на възможности за дистанционна и самостоятелна форма на обучение чрез нови технологии; създаване на гъвкави форми на обучение в класната стая чрез интерактивно и проблемно-базирано изучаване на чужди езици и предмети на чужд език; увеличаване броя и качеството на ресурсите за учене през целия живот; тренинг на умения и компетентности; развиване на изследователски умения и стратегии за учене; съгласуваност на възможности за учене и консултиране за гарантиране на качество чрез допълващо неформално обучение.

Преподавателите по чужди езици могат да се запознаят с иновативни методи и техники на преподаване, както и с полезни инструменти и приложения на сайта на ПГПЧЕ – Плевен – раздел "Проекти" – Еразъм+ - "Традиции и иновации за по-добро бъдеще".Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"